Hylorel


Pfizer | Hylorel (Medication)


Desc:

Ang Hylorel/guanadrel ay nagpapababa ng presyong ng dugo sa pagpapababa ng lebel ng iilang kemikal sa dugo. Pinapangyari nito ang mga daluyan ng dugo (veins and arteries) na magrelaks (lumuwag). Ang Hylorel ay gingamit na panlunas sa hypertension (altapresyon). Gamitin ito ayon sa preskripsyon. Subukang gamitin ito sa parehong oras kada araw. Ang gamot na ito ay maaaring inuming may kasamang pagkain kung magkaroon ka ng iritasyon sa sikmura. Importanteng magpatuloy sa paggamit ng gamot na ito kahit na hindi masama ang pakiramdam mo. Karamihan sa mga taong may altapresyon ay hindi nagkakasakit. ...

Side Effect:

May mga side effect na maaaring mangyari habang nag-aadjust ang iyong katawan sa gamot gaya ng: pagkahilo, pagkaantok, pananakit ng ulo, konstipasyon, diarrhea, gas pains, pagkawalang ganang kumain, at pagbabara ng ilong. Kung alinman sa mga sintomas ay magtagal o naging nakakabahala, sabihan ang iyong doktor. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay magkaroon ng: pananakit ng dibdib, pagikli ng paghinga, pamamantal ng balat, pamamaga ng mga kamay o paa, malabong paningin, paninilaw ng mga mata o balat. ...

Precaution:

Huwag huminto sa paggamit ng Hylorel nang biglaan nang hindi muna nakikipagusap sa iyong doktor. Maaari itong magdulot ng matinding altapresyon, pagkanerbiyos, at anxiety. Mag-ingat kapag nagmamaneho, gumagamit ng makinarya, o gumagawa ng mga gawaing delikado. Ang Hylorel/guanadrel ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pagkaantok. Kung makaranas ka ng pagkahilo o pagkaantok, iwasan ang mga gawaing ito. Mag-ingat kapag babangon mula sa pag-upo o paghiga, lalo na kapag umaga. Ang guanadrel ay maaaring magpahilo at magresulta sa pagkahulog. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...