Donnatal


Wyeth | Donnatal (Medication)


Desc:

Ang Donnatal ay isang pandagdag na terapiya sa paggagamot ng iritableng bowel na sindrom (iritableng kolon, ispatikong kolon, mukosang kolaitis) at akyut na enterokolaitis. ...

Side Effect:

Ihinto ang paggamit ng Donnatal at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga seryosong epekto: pagtatae, halusinasyon; hindi pangkaraniwang pag-iisip o kalooban; mabilis, kumakabog, o hindi pantay na bilis ng puso; pamamantal o pamumula (mainit, pamumula, o tusok-tusok na pakiramdam); o sakit sa mata. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga epektong ito ang matindi o hindi maalis: pagkaantok; pagkahilo; sakit ng ulo; malabong paningin; pamumula (pakiramdam na mainit); tuyong bibg; konstipasyon; hirap sap ag-ihi; tumaas na pagkasensitibo sa liwanag. Ang ilang mga epekto ay pwedeng maging seryoso. Kung ikaw ay makaranas ng kahit ano sa mga sumusunod na mga sintomas, tawagan agad ang iyong doktor: pagtatae; pamamantal; sakit sa mata; mabilis o iregular na tibok ng puso. ...

Precaution:

Gamitin ng may ingat sa mga pasyenteng may: otonomikong neuropatiya, hepatiko o sakit sa bato, hyperthyroidism, sakit sa ugat sa puso, kondyestib na pagpapalya ng puso, kardyak na mga aritmiya, takikardiya, at altapresyon. Ang mga belladonna na alkaloyde ay maaaring magprodyus ng antala sa pag-aalis ng laman sa tiyan (antral statis) na magkukomplika sa pangangasiwa ng ulser sa tiyan. Sa teorya, kasama ang sobrang dosis, ang parang kyurareng aksyon ay maaaring mangyari. Ang mga matagal na pag-aaral sa mga hayop ay hindi pa nagawa upang suriin ang karsinohenikong potensyal. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...