Ilopan - Cholinea


Altana Pharma AG | Ilopan - Cholinea (Medication)


Desc:

Ang Ilopan-Choline ng naglalaman ng dalawang sangkap tulad ng choline at dexpanthenol. Ang mga gamot na inihalo dito ay nagbibigay ng kaluwagan mula sa kakulangan sa ginhawa sa bituka, na maaaring mangyari pagkatapos ng operasyon ng tiyan o matagal na therapy na may antibiotics, o na maaaring sanhi ng pamamaga ng gall bladder, problema sa bituka, ileitis, pag-alis ng laxative, o splenic flexure syndrome. Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, karaniwang tatlong beses sa isang araw, o ayon sa direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag taasan ang dosis o dalas kung wala ang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

May kaakibat na epekto sa katawan ang gamot na ito kagaya ng:pangangati, tingling, pulang mga patch, o isang pantal; pagkahilo; o pagsusuka, pagtatae, o pagod sa tiyan. Tumawag sa iyong doktor kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala. Kapag nararanasan ang mga sumusunod na malubang reaksyong alerdyi ay humingi ng agarang medikal na atensyon:pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal. ...

Precaution:

Maging tapat sa doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon tulad ng problema sa tiyan o hemophilia. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...