Iloperidone


Novartis | Iloperidone (Medication)


Desc:

Ang Iloperidone ay isang uri ng gamot na nirereseta na ginagamit sa paggamot ng eskisoprenya sa mga may sapat na gulang. Ipinakita ang Iloperidone upang gamutin ang mga sintomas ng eskisoprenya. Ang Iloperidone ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na atipical antisaykotik. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbabago ng aktibidad ng ilang mga likas na sangkap sa utak. ...

Side Effect:

Maaaring kasama sa malubhang epekto ang: napakahigppit (naninigas) na kalamnan, mataas na lagnat, pawis, pagkalito, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso, panginginig, pakiramdam ng pagkahimatay; kumikibot o hindi mapigil na paggalaw ng iyong mga mata, labi, dila, mukha, braso, o binti; panginginig (walang pigil na pag-alog); problema sa paglunok; pag-kombulsyon (kombulsyon); mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o pagtigil sa pag-ihi; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; puting mga patse o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; o paninigas ng ari na masakit o tumatagal ng 4 na oras o mas mahaba. Maaaring kasama ang hindi gaanong seryosong mga epekto: pagkahilo, pag-kaantok, pakiramdam ng pagkapagod; tuyong bibig, baradong ilong, namamagang lalamunan; pagduwal, pagtatae, pagkasira ng tiyan; pagsakit ng kasu-kasuan; pamamaga o pagkatas ng suso; mga pagbabago sa pagregla; malabong paningin; Dagdag timbang; o banayad na pantal sa balat. Humingi ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa iloperidone o kung mayroon kang anumang iba pang uri ng mga alerdyi. Ang Iloperidone ay hindi para gamitin sa mga kundisyong sikosis na nauugnay sa demensya. Ang iloperidone ay maaaring maging sanhi ng pagpalya ng puso, biglaang pagkamatay, o pulmonya sa mga matatandang may malubhang kalagayang nauugnay sa demensya. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kundisyong ito: sakit sa bato o atay; isang personal o kasaysayan ng pamilya ng sindrom na Long QT; mga pagkombulsyon o epilepsi; sakit sa puso, mga problema sa ritmo ng puso; mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol; isang kasaysayan ng mababang bilang ng mga puting selula ng dugo (WBC); isang kasaysayan ng atake sa puso o istrok; pagkawala ng balanse ng mga elektrolayt, tulad ng mababang antas ng potasyum o magnesiyo sa iyong dugo; isang kasaysayan ng kanser sa suso; diyabetis (maaaring itaas ng iloperidone ang iyong asukal sa dugo); problema sa paglunok; o isang kasaysayan ng mga saloobin ng pagpapakamatay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...