Ilosone


Eli Lilly | Ilosone (Medication)


Desc:

Ang Ilosone / erythromycin ay isang antibiotiko. Ito ay mabisang gamot para sa iba't ibang mga impeksyon dulot ng bakterya. Tandaan na ang hindi kinakailangang paggamit o labis na paggamit ng anumang antibiotiko ay maaaring sanhi na hindi gumana ang gamot sa katawan. Gumagana ng maayos ang mga antibiotics sa katawan kung napapanatili ang antas ng gamot sa loob ng katawan. Ang gamot na ito ay maaaring inumin kasama ng pagkain o gatas kung magkaroon ng problema sa tiyan. Alugin ng mabuti ang gamot bago gamitin. Kung itinigil ng maaga ang gamot na ito ay pwedeng bumalik at magpatuloy ang sakit. Ang gamot na ito ay para sa mga impeksyon dulot ng mga bacteria. Hindi ito gagana para sa mga impeksyon sa virus (hal. , Karaniwang sipon, trangkaso). ...

Side Effect:

Kapag nararanasan ang mga sumusunod na malubang reaksyong alerdyi ay humingi ng agarang medikal na atensyon:pantal, pangangati, pamamaga, pagkahilo, problema sa paghinga. Maaaring magdulot ng pagkabalisa sa tiyan, pagtatae, pagkawala ng gana, pagduduwal, pagsusuka at pagsabog ng tiyan sa unang ilang araw habang inaayos ng iyong katawan ang gamot. May ilang mga bihirang epekto sa katawan ang gamot na ito tulad ng:madilim na ihi, maputlang mga dumi ng tao, malubhang sakit sa tiyan, hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan, pagdidilim ng mga mata o balat. ...

Precaution:

Maging tapat sa doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa atay / jaundice, mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa gamot. Kahit bihira, pwede magkaroon ng problema sa tiyan na tinatawag na IHPS (infantile hypertrophic pyloric stenosis). Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa isang pangalawang impeksyon (halimbawa ay oral, pantog o impeksyon sa lebadura ng puki). Kapag ikaw ay sumailalim sa operasyon, ipagbigay alam sa doktor o dentista na gumagamit ka ng gamot na Ilosone / erythromycin. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...