Imipenem with cilastatin - injection


Merck & Co. | Imipenem with cilastatin - injection (Medication)


Desc:

Ang Imipenem ay isang antibyotiko na nakikipaglaban sa mga seryosong impeksyon na dulot ng bakterya. Ang Cilastatin ay tumutulong sa imipenem na gumana nang mas epektibo sa pamamagitan ng pagpigil sa pagtunaw ng antibyotiko sa mga bato. Ginagamit ang imipenem at cilastatin upang gamutin ang matinding impeksyon ng mas mababang daluyan ng hangin, balat, tiyan, pambabaeng organong pangkasarian, at iba pang mga sistema ng katawan. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa isang kalamnan o ugat, kadalasan tuwing 6 hanggang 8 na oras o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Kumunsulta sa iyong parmasyutiko para sa mga detalye. Bago gamitin, suriin ang hitsura produkto kung mayroong mga maliit na butil o pagiba ng kulay. Kung ang alinman ay naroroon, huwag gamitin ang likido. ...

Side Effect:

Sa parteng tinurukan ay maaaring mangyari ang ilan: pamamaga, pamumula, sakit, o pagkirot. Ang gamot na ito ay maaari ring madalang na maging sanhi ng pagkasira ng tiyan, pagduwal, pagsusuka, o pagtatae. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: maitim na ihi, madaling pagpapasa / pagdurugo, mga pagbabago sa pandinig (hal, nabawasan ang pandinig, pag-kuliling sa tainga), mga pagbabago sa pag-iisip / kalooban (hal. Pagkalito, guni-guni), paulit-ulit na namamagang lalamunan / lagnat, namamaga ng dila, nanginginig ang mga kamay / paa, naninilaw na mga mata / balat, pagkibot ng kalamnan / pasma. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto ay nagaganap: mga kombulsyon, hindi pangkaraniwang panghihina. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng: patuloy na pagtatae, sakit ng tiyan o sikmura / pamumulikat, dugo / uhog sa iyong dumi. Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa pambibig na thrush o isang bagong impeksyon sa lebadura ng puke. Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung napansin mo ang mga puting patse sa iyong bibig, pagbabago sa pagkatas ng ari, o iba pang mga bagong sintomas. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng imipenem at cilastatin kung ikaw ay may alerdyi sa lidokina o ibang mga lokal na pampamanhid (gamot na pampamanhid). Bago gamitin ang imipenem at cilastatin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato (o kung nasa dyalisis ka), o mayroong karamdamang pagkombulsyon. Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa o kasalukuyang kumukuha ng isang penicillin o cephalosporin antibyotiko. Ang Primaxin IM (para sa kalamnan) at Primaxin IV (para sa ugat) ay magkakaibang anyo ng gamot na ito at dapat gamitin lamang para sa kanilang partikular na uri ng iniksyon. Huwag iturok ang Primaxin IM sa isang ugat at huwag iturok ang Primaxin IV sa isang kalamnan. Ang mga gamot na antibyotiko ay maaaring maging sanhi ng pagtatae, na maaaring palatandaan ng isang bagong impeksyon. Kung mayroon kang pagtatae na puno ng tubig o may dugo ito, tawagan ang iyong doktor. Huwag gumamit ng gamot na kontra-pagtatae maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. ...