Americaine


Celltech | Americaine (Medication)


Desc:

Ang Americaine/benzocaine, ay isang lokal na anestetiko na ginagamit para bawasan ang sakit at hindi kaginhawahang sanhi ng mga kondisyong tulad ng: mga menor na iritasyon sa balat, pamamaga ng lalamunan, pagsusunog sa balat, sakit ng pagngingipin, iritasyon sa ari ng babae o pwet, ingrown sa mga kuko ng paa, mga almuranas, at maraming ibang pinagmumulan ng menor na sakit sa kalatagan ng katawan. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng mga simbuyo ng nerb sa katawan. ...

Side Effect:

Ang mga epektong pwedeng mangyari kapag ginagamit ang Americaine: malumanay na pagkirot, pagsusunog, o pangangati kung saan inilagay ang gamot; panlalambot ng balat o pamumula, o tuyong mga puting maninipis na piraso kung saan inilagay ang gamot. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor. Ang mga mas seryosong epekto ay ang: matinding pagsusunog, pagkirot o pagkasensitibo kung saan inilagay ang gamot; pamamaga, init, o pamumula; pag-awas, pamamaltos, o kahit anong senyales ng inpeksyon; o sakit ng ulo, panghihina, pagkahilo, mga problema sa paghinga, mabilis na tibok ng puso, at abo o maasul na kulay ng balat. Kung alinman sa mga ito ang mangyari, at reaksyong alerdyi tulad ng pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, mga labi, dila, o lalamunan, humingi ng agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Americaine, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa benzocaine o kung ikaw ay may kahit anong uri ng ibang mga alerhiya. Sabihin saiyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay nakararanas o nakaranas ng: hika, brongkitis, empaysema, o ibang mga karamdaman sa paghina; sakit sa puso; kahit anong dyenetiko (namamanang) kakulangan sa ensaym; o kung ikaw ay naninigarilyo. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...