Inamrinone - injection


Abbott Laboratories | Inamrinone - injection (Medication)


Desc:

Ang Inamrinone ay isang pampaluwag ng ugat at positibong inotropik na ahente na ginagamit bilang lakteyt na asin para sa panandaliang pamamahala ng pagpalya ng puso. Ang gamot na ito sa pangkalahatan ay patuloy na ipinadadaan sa ugat (IV infusion), na sang-ayon sa doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa terapi. ...

Side Effect:

Maaaring maganap ang pagduduwal o sakit / pamumula sa parteng tinurukan. Kung magpapatuloy o lumala ang mga epektong ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Maaring hindi mangyari ngunit agad na ipagbigay-alam: hindi regular ang tibok ng puso, pagkahilo, pamumulikat ng kalamnan / panghihina, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagpapasa. Napakadlang ngunit agad na ipagbigay-alam: sakit sa dibdib, pamamaga, paninilaw ng balat o mata, maitim na ihi, problema sa paghinga, lagnat. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Sabihin sa doktor ang kasaysayang medikal ng pasyente, kabilang ang: mga alerdyi (lalo na sa mga sulfite), sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa puso (lalo na ang mga problema sa balbula sa puso), kamakailang atake sa puso, mababang antas ng potasyum sa dugo (hipokalemya). Sabihin sa doktor ang kasaysayan ng medikal ng pasyente, kabilang ang: mga alerdyi (lalo na sa mga sulfite), sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa puso (lalo na ang mga problema sa balbula sa puso), kamakailang atake sa puso, mababang antas ng potasyum ng dugo (hipokalemia). Upang maiwasan ang pagkahilo at pagaan ng ulo, bumangon ng dahan-dahan kapag bumabangon mula sa isang pwesto o nakahiga na posisyon. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa doktor. Hindi nalalaman kung ang gamot na ito ay sumasama sa gatas ng ina, samakatuwid kumunsulta sa doktor bago magpasuso. ...