Inapsine


Janssen Pharmaceutica | Inapsine (Medication)


Desc:

Ang inapsine / droperidol ay ipinahiwatig upang mabawasan ang insidente ng pagduwal at pagsusuka na nauugnay sa mga pamamaraan ng pag-oopera at dayagnostik. Ang inapsine / droperidol ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa isang kalamnan o isang ugat ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na karaniwang 30 hanggang 60 minuto bago ang pamamaraan, sa isang ospital o tanggapan ng medikal. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito: pakiramdam na maaari kang mahimatay; pagkahilo, nahimatay, mabilis o pagpitik ng pintig ng puso, pagkabog sa iyong dibdib; pagsikip ng dibdib at problema sa paghinga; lagnat, paninigas ng kalamnan, pagkalito, pagpapawis, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso; pagkalito, guni-guni; panginginig (walang tigil na pag-alog); o walang tigil na paggalaw ng kalamnan sa iyong mga mata, dila, panga, o leeg. Kabilang sa hindi gaanong seryosong mga epekto ay: antok, pagkahilo; o pakiramdam ng hindi mapakali o pagkabalisa. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago ka makatanggap ng Inapsine, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa droperidol, o mayroong personal o kasaysayan sa pamilya ng sindromang Long QT, kung mayroon kang sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, isang sakit sa ritmo sa puso, mababang potasyum, atay o sakit sa bato, kanser sa galndulang adrenal, o isang kasaysayan ng pag-abuso sa alkohol. Bago ka makatanggap ng Inapsine, sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng anumang mga gamot upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo, isang sakit sa ritmo sa puso, malarya, impeksyon, isang karamdaman ng prosteyt, depresyon o sakit sa pag-iisip, o kung gumagamit ka ng gamot na narkotiko para sa sakit. ...