IncobotulinumtoxinA Injection


Unknown / Multiple | IncobotulinumtoxinA Injection (Medication)


Desc:

IncobotulinumtoxinA ay isang iniksyon na nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na neurotoksins at gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa mga senyales ng ugat na nagdudulot ng hindi mapigilang paghigpit at paggalaw ng kalamnan. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang hindi normal na posisyon ng ulo at sakit sa leeg na nagreresulta mula sa servikal dystonia, ang hindi mapigil na pasma ng kalamnan sa mga talukap ng mata na kilala bilang blepharospasm, sa mga pasyente na nagamot na ng onabotulinumtoxinA, at upang mapabuti ang hitsura ng malalim na mga linya ng mukha o mga kunot sa pagitan ng mga kilay (mga linya ng glabellar). Ibinibigay ito bilang isang iniksyon sa kalamnan ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng: pagsakit, paglambot, o pasa sa parteng tinurukan; sakit ng ulo; pagod; tuyong bibig; pagtatae; sakit ng kasukasuan o kalamnan; tuyong mata; nabawasan ang pagkurap o pagiging epektibo ng pagkurap. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding masamang reaksyon ay nangangailangan ng pangangalagang medikal kaagad. Ang mga sintomas ay: pagbabago ng paningin, pamamaga ng talukap ng mata, pagsakit ng mata o pangangati, sakit sa leeg, igsi ng hininga, nahimatay, pagkahilo, pantal, pantal, pangangati, at pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman. Dahil maaaring maging sanhi ito ng mga problema sa pagkahilo at paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong magagawa mong ligtas ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong paggamit ng alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...