Amevive


Astellas Pharma | Amevive (Medication)


Desc:

Ang Amevive ay ginagamit para sa paggagamot ng katamtaman hanggang matinding chronic plaque na soryasis sa mga taong kandidato para sa sistematikong terapiya o pototerapiya. Ang Amevive ay isang tinuturok na gamot na nagpipigil sa sistemang kaligtasan sa sakit. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang soryasis ay sanhi ng pagtaas sa produksyon ng isang uri ng imyunong selula, T-lymphocytes, sa pagtugon sa pagkakabit ng pampasigla (antigen) sa lymphocyte. Binabawasan nito ang istimulasyon at produksyon ng T-lymphocytes sa pamamagitan ng pagkakabit sa lugar ng T-lymphocytes kung saan nakakabit ang antigen. Pinipigilan nito ang antigen mula sa pagbibigkis at pagbubuhay ng T-lymphocytes. Ang alefacept ay nagpapababa rin sa buhay ng T-lymphocytes na naiprodyus na sa pamamagitan ng pagpapadami sa mga gawain ng ibang uri ng imyunong selula, natural na pumapatay na mga selula, na pumapatay ng T-lymphocytes. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay tumatagal o nagiging abala kapag ginagamit ang T-lymphocytes: pagkahilo; dumaming ubo; mga sakit ng kalamnan; pagduduwal; sakit o pamamaga sa bahaging tinurukan; pamamaga ng lalamunan o implamasyon ng lalamunan. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay may alinman sa mga sumusunod na masamang epektong mangyari sa paggamit ng Amevive: matinding reaksyong alerdyi (pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib, pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); sakit ng dibdib; ginaw; lagnat; bago o nabagong mga sugat o pitsa sa balat; masakit o madalas na pag-ihi; tumatagal na pamamaga ng lalamunan; mga seryosong inpeksyon; namamagang glandula; hindi pangkaraniwang mga bukol; hindi pangkaraniwang diskarga sa ari ng babae; mga puting pitsa sa bibig (pambibig na trus). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang medikal kung ikaw ay may kahit anong uri ng mga alerhiya, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga kondisyong ito: may problema sa puso o ugat; may kanser o kasaysayan ng kanser; mayroong inpeksyon o kasaysayan ng kronik na inpeksyon; o kung ikaw ay gumagamit ng ibang immunosuppressive na medikasyon o tumatanggap ng pototerapiya. Kausapin ang iyong doktor bago uminom ng Amevive kung ikaw ay positibo sa HIV. Maaaring hindi mo magamit ang Amevive. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...