Innohep


Leo Laboratories | Innohep (Medication)


Desc:

Ang Innohep/tinzaparin ay ginagamit sa paglunas sa symptomatic deep vein thrombosis na mayroon o walang pulmonary embolism kapag sabay itong ina-administer kasama ang warfarin sodium. Ang tinzaparin ay isang anticoagulant (pampanipis ng dugo) na tumutulong maiwasan ang pagbubuo-buo ng dugo (blood clotting). ...

Side Effect:

Maaring magkaroon ng reaksyong anaphylactic/anaphylactoid sa paggamit ng Innohep. Maaring makadanas ng mga sumusunod matapos ang SC injection ng Innohep/tinzaparin: katamtamang iritasyon sa isang bahagi ng katawan, pananakit, hematoma, at ecchymosis. Maaring mamalas ang mga kumplikasyong hemorrhagic, ngunit hindi limitado sa, paralisis; paresthesia; pananakit ng ulo; pagkirot ng dibdib, sikmura, kasu-kasuan, kalamnan at iba pa; pagkahilo; pagkahingal at madaling mawalan ng hininga, pamamaga; panghihina; pagbaba ng blood pressure; shock, o coma. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay allergic sa Innohep, heparin, sulfites, benzyl alcohol, produktong baboy, o kung ikaw ay may hindi makontrol na pagdurugo; o kung ikaw ay may mababang bilang ng platelets matapos tumanggap ng heparin. Ang Innohep ay maaring gawin kang mas madaling paduguin, lalo na kung ikaw ay mayroong: bleeding disorder na namana o sanhi ng ibang karamdaman; hemorrhagic stroke; impeksyon sa lining ng puso (tinatawag na bacterial endocarditis); hindi makontrol na pagtaas ng blood pressure; pagdurugo ng tiyan o bituka o ulcer; liver failure, sakit sa bato (lalo na kung ikaw ay mas nakakatanda na); bagong operasyon sa utak, spine, o mata; o amyloidosis (pagkumpol ng mga uri ng protina sa mga tisyu at laman-loob ng katawan). Ang tinzaparin ay maaring magdulot ng delikadong pamumuo ng dugo sa paligid ng iyong utak kung ikaw ay sasailalim sa isang spinal tap o tatanggap ng spinal anesthesia (epidural). Ang pamumuo ng dugo na ito ay maaring magdulot ng matagalang paralisis, at maaring mas lumabas kung ikaw ay may genetic spinal defect; sumailalim sa isang spinal surgery o paulit-ulit na spinal tap; o kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot para sa pamumuo ng dugo. Kung ikaw ay nakararanas ng mga ito at iba pa, maaring kailangan mo ng tinzaparin dose adjustment o ispesyal na ebalwasyon: nakaranas ng stomach ulcer nito lamang, o problema sa mata dulot ng diabetes. Hindi rekomendado ang paggamit ng gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...