Interferon gamma - 1b

Boehringer Ingelheim | Interferon gamma - 1b (Medication)

Desc:

Ang gamot na ito ay kapareho ng isang protina na likas na ginagawa ng iyong katawan (interferon). Sa katawan, ito ay hinihinalang gumagana sa pamamagitan ng pag-apekto sa pagtakbo ng selula / paglago at natural na panlaban (sistemang immuno) ng katawan sa maraming paraan. Ang gamot na ito ay madalas na ginagamit kasama ang mga antibyotiko upang makatulong na maiwasan ang mga seryosong impeksyong ito. Ginagamit din ang gamot na ito upang mapabagal ang paglala ng malignant osteopetrosis, isa pang karamdaman na tumatakbo sa mga pamilya, na nakakaapekto sa buto, nerbiyos, at dugo. Ang gamot na ito ay ginagamit upang mabawasan ang dalas at paglala ng malubhang impeksyon dahil sa talamak na granulomatous na sakit, isang karamdaman na tumatakbo sa mga pamilya. ...


Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksiyon sa alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Sabihin agad sa iyong doktor kung anuman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ay naganap: pagkagaan ng ulo, pagkahilo, pagbabago ng kaisipan / kalooban (hal, pagkalito, depresyon), pag-aalog (panginginig), problema sa paglalakad, mabagal / mabilis / hindi regular na tibok ng puso, igsi ng paghinga, pamamaga ng bukung-bukong / paa, pagtaas ng pagkapagod, magkasamang sakit, hugis paru-paro na pantal sa mukha. ...


Precaution:

Ang mga bata, lalo na ang mga mas bata sa 1 taon, ay maaaring may mas malaking panganib para sa mga epekto sa atay habang ginagamit ang gamot na ito. Inirekumenda ng tagagawa ang regular na mga pagsubok sa laboratoryo (mga pagsusuri sa paggana ng atay), lalo na sa mga batang mas bata sa 1 taon. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa puso (hal. Angina, hindi regular na tibok ng puso, pagpalya ng puso), sakit sa atay, karamdaman sa pagkombulsyon, mga karamdaman sa selula ng dugo (hal. Anemya, neutropenia, thrombositopenia). ...

You can connect with us directly at anytime

You can connect with us through any social network (LinkedIn, Facebook, X/Twitter) - or else Easy & Quick way to connect via email us at « contact@iValueHealth.NET ».