Amidrine


BCM | Amidrine (Medication)


Desc:

Ang Amidrine ay kombinasyon ng acetaminophen, dichloralphenazone, at isometheptene na ginagamit upang gamutin ang sobrang sakit ng ulo o matinding tensyong sakit ng ulo. Ang Acetaminophen ay isang pampaginhawa sa sakit at pampabawas ng lagnat. Ang Dichloralphenazone ay isang sedatibo na nagpapabagal sa sentral na sistemang nerbos. Ang Isometheptene ay nagsasanhi ng pagpapakitid sa mga ugat ng dugo (vasoconstriction). ...

Side Effect:

Ang pangangati, pagkatuyo o nasusunog na pakiramdam sa mukosang pang-ilong. Rebound na pagbabara: tinuloy o sobrang gamit. Ang mga hindi karaniwang senyales ng sistematikong pagsipsip ay may kasamang: sakit ng ulo, pagkahilo, pagkakaba, mga abala sa pagtulog at iregular na tibok ng puso. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: madaling pagpapasa/pagdurugo, mga senyales ng inpeksyon (halimbawa, lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), mga pagbabago sa kaisipan/kalooban, mabilis/iregular na tibok ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay hindi hiyang sa acetaminophen, isometheptene, o dichloralphenazone, sa chloral hydrate o kung ikaw ay may kahit anong ibang mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng sakit sa puso/ugat, sakit sa mata, sakit sa bato, sakit sa atay, altapresyon, kasaysayan ng pang-aabuso sa droga, depresyon, mga problema sa tiyan/lalamunan. Dahil ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Limitahan ng pag-inom ng alak. Ang produktong ito ay may lamang acetaminophen, na nagsasanhi ng pinsala sa atay. ang pang-araw-araw na paggamit ng alak, lalo kapag inihalo kasama ng acetaminophen, ay maaaring magpataas ng panganib para sa pinsala sa atay. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...