Iodoquinol - oral


Primus Pharmaceuticals | Iodoquinol - oral (Medication)


Desc:

Ang Iodoquinol ay ginagamit nang nag-iisa o kasabay ang iba pang mga gamot upang gamutin ang ilang mga impeksyon sa parasito ng mga bituka. Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda upang gamutin ang pagtatae na hindi alam ang dahilan. Ang Iodoquinol ay isang gamot na amebicidal. Ang eksaktong paraan ng paggana ng iodoquinol ay hindi alam. Ginagamit ang Iodoquinol upang gamutin ang mga impeksyon sa bituka na dulot ng ameba. Magagamit lamang ang Iodoquinol kapag inireseta ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Pagduduwal, pagsusuka, pagkasira ng tiyan, pamumulikat ng tiyan, pagtatae, sakit ng ulo, pagkahilo, o pangangati ng tumbong ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay manatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nangyari: pamamaga ng leeg (goiter), panghihina, kawalan ng balanse, pagkabalisa, sakit ng kalamnan, sakit ng mata, mga pagbabago sa paningin (hal. , pagkawala ng paningin), pamamanhid / pangingilig ng mga braso / mga binti. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: mga palatandaan ng impeksyon (hal. , Lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan). Ang isang napaka-seryosong reaksyon sa alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, kolaitis, o mga problema sa tiyan. Mag-ingat kapag nagmamaneho o nagsasagawa ng iba pang mapanganib na mga gawain hanggang malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito. Ang Iodoquinol ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o problema sa paningin. Iulat ang anumang mga pagbabago sa paningin sa iyong doktor. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng malabong paningin o pagkawala ng paningin. Tiyaking alam mo kung ano ang reaksyon mo sa gamot na ito bago ka magmaneho, gumamit ng mga makina, o gumawa ng anumang bagay na maaaring mapanganib kung hindi mo makita nang maayos. Kung ang mga reaksyong ito ay lalong nakakagambala, ipasuri sa iyong doktor. ...