Ipol


Sanofi-Aventis | Ipol (Medication)


Desc:

Ang bakunang pol / polyovirus na hindi aktibo na bakuna ay isang lubos na malinis, hindi aktibo na bakunang polyovirus na may pinahusay na lakas. Ang bawat isa sa tatlong mga strain ng polyovirus ay isa-isang pinalaki sa mga selulang vero, isang tuluy-tuloy na linya ng mga selula ng bato ng unggoy na nilinang sa mga microcarriers. Inirerekumenda na ang lahat ng mga sanggol (kasing edad ng 6 na linggo ang edad), mga hindi pa immunisadong bata at kabataan na hindi pa nabakunahan ay mabakunahan nang regular laban sa paralytik na polyo. Ang mga bata sa lahat ng edad ay dapat na suriin ang katayuan sa pagbabakuna at isaalang-alang para sa pandagdag na pagbabakuna tulad ng sumusunod sa mga may sapat na gulang. Ang agwat ng oras sa pagitan ng mga dosis na mas mahaba kaysa sa mga inirekumenda para sa regular na pangunahing pagbabakuna ay hindi kinakailangan ng karagdagang dosis hangga't naabot ang isang pangwakas na kabuuang apat na dosis. ...

Side Effect:

Ang pinaka-madalas na mga salungat na reaksyon na sinusunod sa klinikal na pagsusuri ng dopamin ay may kasamang mga hidi regular na tibok ng puso, pagduwal, pagsusuka, tachycardia, sakit sa anginal, palpitasyon, pag-ikli ng paghinga, sakit ng ulo, hipotensyon at pagsikip ng daluyan ng dugo. Ang paglaglag at nekrosis ng nakapaligid na tisyu dahil sa labis labis na pag-paghalo ng dopamin sa maliliit na ugat ay naiulat. Ang mga pagbabago sa periperal na iskemik na humahantong sa vascular stasis at kanggrena ay naiulat. Ang mga pasyente na dati nang may karamdamang vaskular ay maaaring maging partikular na sensitibo sa mga epektong vasoconstructive ng dopamin. Ang iba pang mga salungat na reaksyon na naiulat na madalas ay hindi nakakaabala sa pagpapadaloy, bradycardia, piloerection, paglawak ng QRS complex, azotemia at pagtaas ng presyon ng dugo. ...

Precaution:

Bago makatanggap ng bakunang Ipol / polyovirus, sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyong medikal: kasalukuyang lagnat / karamdaman, mga problema sa sistemang immuno (tulad ng dahil sa paggamot sa kanser, Impeksyon sa HIV). Ang bakuna sa IPOL ay kontraindikado sa mga taong may kasaysayan ng sobrang pagkasensitibo sa anumang bahagi ng bakuna, kasama ang 2-phenoxyethanol, formaldehyde, neomycin, streptomycin at polymyxin B. Walang karagdagang dosis na dapat ibigay kung ang anapilaksis o anapilaktik shock ay nangyayari sa loob ng 24 na oras ng pangangasiwa ng isang dosis ng bakuna. Ang pagbabakuna ng mga taong may matinding, sakit na febrile ay dapat ipagpaliban hanggang sa paggaling; gayunpaman, ang mga hindi malalang karamdaman, tulad ng banayad na impeksyon sa itaas na hingahan, na mayroon o walang mababang antas ng lagnat, ay hindi dahilan para ipagpaliban ang pangangasiwa ng bakuna. ...