Ipratropium - inhalation solution


Unknown / Multiple | Ipratropium - inhalation solution (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Ipratropium na pambibig na panglanghap upang maiwasan ang paghingal, kahirapan sa paghinga, paninikip ng dibdib, at pag-ubo ng mga taong may talamak na nakahahadlang na sakit sa baga (COPD; isang pangkat ng mga sakit na nakakaapekto sa baga at daanan ng hangin) tulad ng talamak na brongkitis (pamamaga ng mga daanan ng hangin na papunta sa baga) at empaysema (pinsala sa mga air sac sa baga). Ang Ipratropium ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na bronkodilators. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahinga at pagbubukas ng mga daanan ng hangin sa baga upang mas madali ang paghinga. ...

Side Effect:

Ang Ipratropium ay maaaring maging sanhi ng mga ibang epekto. Sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay lumubha o hindi nawala: pagkahilo, pagduwal, pangangasim ng sikmura, paninigas ng dumi, tuyong bibig, kahirapan sa pag-ihi, sakit kapag umihi, madalas na kailangan ng umihi, sakit sa likod. Ang ilang mga epekto ay maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: singaw sa balat, pantal, pangangati, pamamaga ng mata, mukha, labi, dila, lalamunan, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti, pamamalat, nahihirapang huminga o lumunok, mabilis o makabog na tibok ng puso, pagsakit ng dibdib. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: glawkoma, problema sa prosteyt, mga alerdyi (lalo na sa atropine o iba pang mga deribatibo ng belyadona). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...