Isentress


Merck & Co. | Isentress (Medication)


Desc:

Ang Isentress / raltegravir ay isang gamot na antiviral na pumipigil sa mga selula ng human immunodeficiency virus (HIV) na dumami sa iyong katawan. Ginagamit ang Isentress upang gamutin ang HIV, na nagdudulot ng acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Ang gamot na ito ay hindi gamot para sa HIV o AIDS. Dapat gamitin ang Isentress kasabay ang iba pang mga gamot laban sa HIV. Ito ay inilaan para sa mga pasyente na dati nang gumagamit o umiinom ng mga gamot laban sa HIV ngunit ang mga gamot na ito ay hindi nakokontrol ang kanilang impeksyon sa HIV. ...

Side Effect:

Sa mga bihirang kaso, ang Isentress ay maaaring maging sanhi ng isang kundisyon na nagreresulta sa pagkasira ng tisyu ng kalamnang pangsakabutuhan, na humahantong sa pagpalya ng bato. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, panlalambot, o panghihina lalo na kung mayroon ka ring lagnat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at madilim na kulay ng ihi. Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: maputlang balat, madaling pagpapasa o pagdurugo; mga palatandaan ng isang bagong impeksyon, tulad ng lagnat o panginginig, ubo, o sintomas ng trangkaso pagkaantok, pagkalito, nadagdagan ang pagkauhaw, pagsakit ng mas mababang likod, pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o hindi pag-ihi; pagkaramdam ng depresyon, hindi pangkaraniwang mga saloobin tungkol sa pananakit sa iyong sarili; pagduwal, sakit sa itaas na bahagi ng tiyan, pangangati, pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, paninilaw ng balat (pagkulay ng balat o mga mata); sakit ng kalamnan, lambing, o kahinaan na may sintomas ng lagnat o trangkaso at madilim na kulay na ihi; o matinding reaksyon sa balat - lagnat, namamagang lalamunan, pamamaga ng iyong mukha o dila, nasusunog na pakiramdam sa iyong mga mata, pagsakit ng balat, kasunod ang pula o lila na pantal sa balat na kumakalat (lalo na sa mukha o sa itaas na katawan) at sanhi ng pamumula at pagbabalat. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto sa Isentress ay maaaring may kasamang: sakit ng ulo, mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); banayad na sakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae; pagod na pakiramdam; pagkahilo; o mga pagbabago sa hugis o lokasyon ng taba ng katawan (lalo na sa iyong mga braso, binti, mukha, leeg, suso, at torso). Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi na maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sa mga bihirang kaso, ang Isentress ay maaaring maging sanhi ng isang kundisyon na nagreresulta sa pagkasira ng tisyu ng kalamnang pangsakabutuhan, na humahantong sa pagpalya ng bato. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, panlalambot, o panghihina lalo na kung mayroon ka ring lagnat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at madilim na kulay ng ihi. Bago gamitin ang Isentress, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa anumang gamot, o kung mayroon kang karamdaman sa kalamnan, sakit sa bato, o sakit sa atay. Hindi napipigilan ng paggamit ng Isentress ang pagpasa mo ng HIV sa ibang tao. Iwasang magkaroon ng hindi protektadong pakikipagtalik o pagbabahagi ng mga labaha o sipilyo. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga ligtas na paraan upang maiwasan ang paghawa ng HIV habang nakikipagtalik. Ang pakikibahagi ng paggamit ng mga gamot o karayom sa gamot ay hindi ligtas, kahit na para sa isang malusog na tao. Maaaring maipasa ang HIV sa iyong sanggol kung hindi ka maayos na nagamot habang nagbubuntis. Gamitin ang lahat ng iyong mga gamot sa HIV na ayon sa itinuro upang makontrol ang iyong impeksyon. Ang mga babaeng may HIV o AIDS ay hindi dapat magpasuso sa isang sanggol. Kahit na ang iyong sanggol ay ipinanganak na walang HIV, ang virus ay maaaring maipasa sa sanggol sa pamamagitan ng gatas ng ina. ...