Amikacin injection


Abbott Laboratories | Amikacin injection (Medication)


Desc:

Inaalis ng Amikacin ang mga bakterya na nagsasanhi ng maraming uri ng mga inpeksyon, kasama sa baga, balat, buto, kasu-kasuan, tiyan, dugo, at pang-ihing trak na mga inpeksyon. Ito ay kasama sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang antibiyutikong aminoglycoside. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpapahinto sa paglaki ng bakterya. Ginagamot ng antibiyutikong ito ang mga bakteryal na inpeksyon lamang. Hindi ito gagana para sa mga inpeksyong sanhi ng mikrobyo (tulad ng karaniwang sipon, trangkaso). Ang hindi kailangan o maling paggamit ng kahit anong antibiyutiko ay pwedeng magresulta sa bumabang pagkaepektibo. ...

Side Effect:

Ang medikasyong ito ay pwedeng magsanhi ng mga seryosong problema sa bato at pinsala sa nerb, na nagriresulta sa permanenteng pagkawala ng pandinig (kasama ng pagkabingi o bumabang pandinig) at mga problema sa balanse. Ang mataas ang panganib kung ikaw ay mas matanda, mayroon ng sakit sa bato, o kung ikaw ay may matinding pagkawala ng tubig sa katawan. Ang iyong panganib ay napapataas rin kung ikaw ay tumatanggap ng mas mataas na dosis, o may matagal na paggamit ng medikasyong ito. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay may mapansing tumutunog/umaatungal na tunog sa iyong tainga, pagkawala ng pandinig, pagkahilo, o hindi karaniwang pag-unti ng dami ng ihi. Ang maingat na pagmomonitor ay magpapababa sa iyong panganib ng mga epektong ito. Ang pagmomonitor ay maaaring may kasamang mga eksam sa pandinig, bato, ihi, at lebel ng gamot sa dugo. Kung ikaw ay may maranasang alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto, ihinto ang paggamit ng gamot na ito at humingi ng emerhensiyang atensyong medikal: reaksyong alerdyi (pagkakapos ng hininga, pagsasara ng lalamunan; pamamantal; pamamaga ng mga labi, mukha, o dila; pamamantal; o pagkahimatay); kaunti o walang ihi; bumabang pandinig o pagtunog sa iyong mga tainga; pagkahilo, pagkalampa, o buway; pamamanhid, panginginig ng balat, pagkibot ng kalamnan, o sumpong; o matinding matubig na pagtatae at mga pulikat sa tiyan. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang sa gamot na ito pati na rin ang iyong iniinom na mga medikasyong may resetat at wala, lalo ng mga diyuretiko (tabletang tubig), cisplatin (Platinol), amphotericin (Amphotec, Fungizone), ibang mga antibiyutiko, at mga bitamina. Dapat malaman ng iyong doktor kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng sakit sa bato, vertigo, pagkawala ng pandinig, pagtunog sa iyong mga tainga, myasthenia gravis, o sakit ni Parkinson. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...