Isoniazid - oral


Unknown / Multiple | Isoniazid - oral (Medication)


Desc:

Ang Isoniazid ay isang antibyotiko. Pinipigilan nito ang mga bakteryang tubercious na dumami sa katawan. Ginagamit din itong nag-iisa upang maiwasan ang mga aktibong impeksyon ng TB sa mga taong maaaring mahawahan ng bakterya. Gumagana ang Isoniazid sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng bakterya. Ang antibyotiko na ito ay ginagamot lamang ang mga impeksyon sa bakterya. Hindi ito gagana para sa mga impeksyong viral (tulad ng karaniwang sipon, trangkaso). Ang hindi kinakailangang paggamit o maling paggamit ng anumang antibyotiko ay maaaring humantong sa pagbawas ng pagiging epektibo nito. ...

Side Effect:

Maaaring maganap ang pagduduwal / pagsusuka o pagkasira sa tiyan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung anuman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nagaganap: pamamanhid / pangingilig ng mga braso / binti, masakit / namamagang mga kasukasuan. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit malubhang epekto ay naganap: pagbabago sa dami ng ihi, pagtaas ng uhaw / pag-ihi, pagbabago ng paningin, madaling pagpapasa / pagdurugo, mga palatandaan ng isang bagong impeksyon (tulad ng lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), mga pagbabago sa kaisipan / kalooban (tulad ng pagkalito, sikosis), mga kombulsyon. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: nakaraang matinding reaksyon mula sa isoniazid (tulad ng sakit sa atay), sakit sa atay, paggamit ng alkohol, impeksyon sa HIV, sakit sa bato, diyabetis, pamamanhid / pangingilig ng mga braso / binti (paligid ng neuropasiya), kamakailang panganganak. Ang produktong ito ay maaaring magdulot ng hindi paggana ng mga bakunang buhay na bakterya (tulad ng bakunang BCG). Samakatuwid, walang anumang mga pagbabakuna / pagbabakuna habang ginagamit ang gamot na ito nang walang pahintulot ng iyong doktor. Ang mga likidong anyo ng gamot na ito ay maaaring maglaman ng asukal. Pinapayuhan ang pag-iingat kung mayroon kang diyabetis o anumang iba pang kundisyon na nangangailangan sa iyo na limitahan / iwasan ang asukal. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...