Isopropamide w, trifluoperazine - oral


Janssen Pharmaceutica | Isopropamide w, trifluoperazine - oral (Medication)


Desc:

Ang Isopropamide ay kabilang sa isang klase ng gamot na kilala bilang anticholinergic na gamot na gumagana sa pamamagitan ng pagbibigay ng 12 oras na aktibidad na antisecretory-antispasmodic. Ang Trifluoperazine ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na kumbensyonal na kontra-sikosis at gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng hindi normal na kaguluhan sa utak. Ang kombinasyon ng gamot na ito ay ginagamit sa paggamot ng mga sakit sa tiyan at dihestibo tulad ng pasma, ulser, labis na asido. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, na may pagkain, na sang-ayon sa direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, maaaring mangyari ang mga ibang epekto. Karaniwan, ang kombinasyong ito ng gamot ay maaaring maging sanhi ng: pagkaantok, pagkahilo, malabo na paningin, pagkasira ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, sakit ng ulo, paglalaway, pag-iba ng kulay ng ihi, tuyong bibig, mga kaguluhan sa pagtulog, o hindi mapakali. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: sakit sa dibdib, mabilis na tibok ng puso, matinding paninigas ng dumi, hirap sa paghinga, pananakit ng mga kalamnan at kasukasuan, panginginig, pantal, hindi sadyang paggalaw tulad ng pagnguya, pag-ngiwi, o pag-kibit ng dila. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Ang isang reaksyon sa alerdyi ay bihira, bagaman, kumuha ng pangangalagang medikal kung ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ay nagaganap: pantal, pangangati, hirap sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon na ng anumang iba pang karamdaman. Dahil ang kombinasyon ng gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa pagkahilo, pagkaantok, at paningin, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa matiyak mong maaari mong ligtas na maisagawa ang aktibidad na ito. Iwasan din ang mga inuming alkohol. Ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw, samakatuwid iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, sunlamp, gumamit ng sunscreen at magsuot ng mga proteksiyon na damit kapag nasa labas. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...