Isoproterenol - sublingual tablet


3M Pharmaceuticals | Isoproterenol - sublingual tablet (Medication)


Desc:

Pinapahinga ng Isoproterenol ang makinis na kalamnan sa baga at binubuksan ang mga daanan ng hangin upang mapabuti ang paghinga. Ginagamit ito upang gamutin ang hika, talamak na brongkitis o empaysema. Ang labis na paggamit ay maaaring magresulta sa pagbawas ng bisa at pagdami ng mga ibang epekto. ...

Side Effect:

Pagkahilo, sakit ng ulo, pagkalula, pangangasimng sikmura, pagkawala ng gana sa pagkain, pagbabago sa panlasa, hindi mapakali, pagkabalisa, nerbiyos, nanginginig o pagpapawis ay maaaring mangyari ngunit dapat humupa habang ang iyong katawan ay bumabagay sa gamot. Kung ang mga sintomas na ito ay manatili o lumala, ipaalam sa iyong doktor. Ipaalam sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga seryosong epekto na ito: sakit sa dibdib, hindi regular na tibok ng puso, problema sa paghinga. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago ka gumamit ng mga tabletang pangilalim ng dila ng isoproterenol, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpapasuso o kung mayroon kang: sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, labis na aktibong glandulang teroydeo, epilepsi (mga kombulsyon), diyabetis. Nakakaapekto ang Isoproterenol sa paraan ng pagtugon ng iyong katawan sa ilang mga gamot. Bago ka uminom ng isoproterenol, sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng anumang iba pang gamot sa hika o sipon, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang hindi magandang reaksyon sa bitolterol, ephedrine, epinephrine, isoetharine, albuterol, metaproterenol, phenylephrine, phenylpropanolamine, pseudoephedrine, o terbutaline. Maraming mga produktong hindi inireseta ang naglalaman ng mga gamot na ito (hal. , Mga tabletas sa diyeta at gamot para sa sipon at hika), kaya't suriing mabuti ang mga tatak. ...