Isoptin SR


Abbott Laboratories | Isoptin SR (Medication)


Desc:

Ang Isoptin SR / verapamil ay maaaring magamit upang gamutin ang iba pang mga sakit sa puso (tulad ng paglapad ng mga kalamnan ng puso, mabilis / hindi regular na tibok ng puso) at upang maiwasan ang sakit sa dibdib (angina). Ang Isoptin SR ay tinatawag na isang channel blocker ng kalsyum. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagrerelaks ng mga daluyan ng dugo upang mas madaling dumaloy ang dugo. Maaari din itong babaan ang pagtibok ng puso. Ginagamit ang Isoptin SR na mayroon o walang ibang mga gamot upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (altapresyon). Ang pagbaba ng mataas na presyon ng dugo ay nakakatulong na maiwasan ang mga istrok, atake sa puso, at mga problema sa bato. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig ng may pagkain, karaniwang isang beses araw-araw sa umaga o tuwing 12 oras o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang isang napaka-seryosong reaksiyon sa alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Ang pagkahilo, mabagal na tibok ng puso, paninigas ng dumi, pagduwal, sakit ng ulo, at pagkapagod ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay manatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: pamamaga ng bukung-bukong / paa, igsi ng paghinga, hindi pangkaraniwang pagkapagod, hindi maipaliwanag / biglaang pagtaas ng timbang, matinding pagkahilo, nahimatay, napakabagal na tibok ng puso. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka: ilang mga uri ng mga problema sa ritmo ng puso (tulad ng pangalawa o pangatlong antas na atrioventricular block, sindromang sick sinus maliban kung mayroon kang pacemaker, sindromang Wolff-Parkinson-White, sindromang Lown-Ganong-Levine). Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...