Isopto Homatropine


Alcon | Isopto Homatropine (Medication)


Desc:

Ang Isopto Homatropine ay nagsasanhi sa mga kalamnan ng iyong mata na mapahinga. Pinapalawak nito ang iyong balintataw. Ang iyong balintataw ay mananatiling malawak at hindi tutugon sa ilaw. Ginagamit ito bago ang mga pagsusuri sa mata (hal. , Repraksyon), bago at pagkatapos ng ilang mga operasyon sa mata, at upang magamot ang ilang mga kundisyon ng mata (hal. , Uveitis). Ito ay nabibilang sa isang uri ng gamot na kilala bilang anticholinergics. ...

Side Effect:

Ang pagkasunog / paghapdi / pamumula ng mata, pangangati ng mata, o pansamantalang paglabo ng paningin ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay manatili o lumala, abisuhan kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung anuman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ay naganap: matinding uhaw, paulit-ulit na tuyong bibig, bago o nadagdagan ang presyon sa mata / sakit / pamamaga / paglabas ng katas. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: mga pagbabago sa kaisipan / kalooban (hal. , Pagkalito, pagkabalisa), mabilis / hindi regular na tibok ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon sa alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Gumamit ng pag-iingat kapag nagmamaneho, gumagamit ng makina, o nagsasagawa ng iba pang mapanganib na mga aktibidad. Ang Isopto Homatropine ay maaaring maging sanhi ng malabong paningin. Kung nakakaranas ka ng malabong paningin, iwasan ang mga aktibidad na ito. Ang mga epekto ng kahit isang patak ng gamot na ito ay maaaring tumagal ng hanggang sa 3 araw. Tiyaking malinaw ang iyong paningin bago subukan ang anumang aktibidad na maaaring mapanganib. Huwag idikit sa kahit saan ang pampatak, kabilang ang iyong mga mata o kamay. Ang pampatak ay isterilisado. Kung ito ay naging kontaminado, maaari itong maging sanhi ng impeksyon sa iyong mata. Ang Isopto Homatropine ay maaaring gawing mas sensitibo sa ilaw ang iyong mga mata. Protektahan ang iyong mga mata kapag ikaw ay nasa maliwanag na ilaw. Ang mga pampatak sa mata na Isopto Homatropine ay naglalaman ng isang preserbatibo benzalkonium klorido, kaya huwag magsuot ng mga soft contact lens kapag pinasok ang mga patak sa mata. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...