Amikin


Bristol-Myers Squibb | Amikin (Medication)


Desc:

Ang Amikin ay isang antibiyutikong lumalaban sa mga bakterya sa katawan. Ang Amikacin ay ginagamit upang gamutin ang matindi o seryosong mga inperksyong bakteryal. ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto na nangangailangan ng agarang atensyong medikal ay maaaring may kasamang: reaksyong alerdyi (pagkakapos ng hiniga; pagsasara ng lalmunan; pamamaga ng labi, mukha, o dila; pamamantal; o pagkahimatay); kaunti o wala talagang ihi; bumabang pandinig o pagtunog sa tainga; pagkahilo, pagkalampa, o buway; pamamanhid; panginginig ng balata, pagkibot ng kalamnan, o mga sumpong; o matinding matubig na pagtatae at mga pulikat ng tiyan. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring may kasamang: tumaas na pagkauhaw; kawalan ng ganang kumain; pagduduwal o pagsusuka; pamamantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay may kasaysayang medikal ng: sistik na pibrosis, mga problema sa pandinig (kasama ng pagkabingi, bumabang pandinig), mga problema sa bato, mababang mga mineral sa dugo (kasama ng potasa, magnesya, kaltsyum), myasthenia gravis, sakit ni Parkinson. Ang Amikacin ay maaaring magsanhi sa live na bakteryal na mga bakuna (tulad ng bakuna sa tipus) na hindi gumana ng maayos. Dahil ang Amikin ay nasa mataas na mga konsentrasyo ng sistemang renal excretory, ang mga pasyente ay dapat na mayroong sapat na tubig sa katawan upang bawasan ang mga kemikal na iritasyon sa mga maliliit na tubong pangbato. Ang mga Aminoglycoside ay dapat na gamitin ng may pag-iingat sa mga premature at neonatal na mga sanggol dahil sa kahilawang pangbato ng mga pasyenteng ito at dahil sa mga nagriresultang pagtagal ng serum na kalahating buhay ng mga gamot na ito. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...