Isradipine - oral


GlaxoSmithKline | Isradipine - oral (Medication)


Desc:

Ang Isradipine ay nagbabara ng calcium channel na gumagana sa pamamagitan ng pagsasa-ayos ng daluyan ng dugo at pagdaragdag ng supply ng dugo at oxygen sa puso habang binabawasan ang trabaho nito. Pwedeng gamitin ang gamot na ito kasabay ng ibang gamot o inumin ng mag-isa. Ito ay gamot sa mga taong may mataas na presyon ng dugo (hypertension). Karaniwan, ang gamot na ito ay iniinom dalawang beses araw-araw. Pwede itong inumin kahit walang laman ang tiyan o pagkatapos kumain ayon sa direksyon ng iyong doktor. Huwag taasan ang dosis o dalas ang paginom kung walang payo ng iyong doktor. Tandaan na ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon. ...

Side Effect:

May ilang mga kaakibat na epekto sa katawan ang gamot na ito. Ang Isradipine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagduduwal, sakit ng ulo, pagkapagod, pag-flush, at pamamaga ng mga ankles o paa. Makipag-ugnayan kaaagad sa iyong doktor kung maranasan ang alin man sa mga epektong ito. Ang mga bihira ngunit malubhang epekto ng gamot sa katawan ay kabilang ang:isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; nanghihina, mabilis, hindi regular, o matitibok na tibok ng puso. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi agad ng tulong sa inyong doktor. ...

Precaution:

Maging tapat sa doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:pagbara ng bituka, pagkabigo sa pagkabati sa puso, sakit sa bato o sakit sa atay. Iwasan ang magmaneho ng sasakyan, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Para maiwasan ang pagkahilo at maiwasan ang magkaroon ng sakit sa atay at pancreatitis, dapat mo ring limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ito ay hindi ligtas gamitin ng mga buntis o nagpapasuso. Humingi muna ng payo sa iyong doktor. ...