Janumet


Merck & Co. | Janumet (Medication)


Desc:

Ang Janumet ay isang gamot na nirereseta, kasama ang pagdidiyeta at pag-eehersisyo, ay tumutulong sa pagbaba ng asukal sa dugo sa mga may sapat na gulang na may type 2 diabetes. Tutukuyin ng iyong manggagamot kung ang Janumet ay nararapat para sa iyo. Ang Janumet / metformin ay bahagi ng isang klase ng mga gamot sa diabetes na kilala bilang mga biguanide na gamot. Gumagana ito sa maraming paraan. Binabawasan nito ang dami ng asukal na ginawa ng atay. Maaari rin nitong bawasan ang dami ng asukal na sinisipsip sa katawan mula sa pagkain at maaaring gawing mas sensitibo ang mga receptor ng insulin, na makakatulong sa katawan na mas mahusay na tumugon sa sarili nitong insulin. Ang lahat ng mga epektong ito ay sanhi ng pagbawas sa mga antas ng asukal sa dugo at isang mas mahusay na pagkontrol sa asukal sa dugo. ...

Side Effect:

Ang Metformin, isa sa mga sangkap sa Janumet, ay maaaring maging sanhi ng isang bihira ngunit seryosong epekto na tinatawag na lactic acidosis (isang pamumuo ng lactic acid sa dugo), na maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Ang lactic acidosis ay isang medical emergency na dapat gamutin sa isang ospital. Itigil ang pag-inom ng Janumet at tawagan kaagad ang iyong manggagamot kung nakakuha ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas ng lactic acidosis: pakiramdam mo ikaw ay napakahina o pagod; may hindi pangkaraniwang (hindi normal) sakit ng kalamnan; nagkakaproblema sa paghinga; may hindi pangkaraniwang antok o pagtulog na mas mahaba kaysa sa dati; may biglaang mga problema sa tiyan o bituka na may pagduwal at pagsusuka o pagtatae; malamig na pakiramdam, lalo na sa iyong mga braso at binti; nahihilo o pakiramdam na parang lutang; o magkaroon ng isang mabagal o hindi regular na tibok ng puso. Ang Pancreatitis ay isa pang malubhang epekto na maaaring mangyari sa mga taong umiinom ng Janumet. ...

Precaution:

Dapat kang makipag-usap sa iyong tagapangalagang pangkalusugan bago umiinom ng Janumet (sitagliptin at metformin) kung mayroon kang: mga problema sa bato, kabilang ang kidney failure (renal failure); mga problema sa atay, kabilang ang liver failure o cirrhosis; mababang antas ng bitamina B12 (nakakapinsalang anemia); congestive heart failure (CHF); isang kasaysayan ng atake sa puso o stroke; isang kasaysayan ng pancreatitis (pamamaga o impeksyon ng pancreas); isang paparating na operasyon o pamamaraan (kabilang ang mga x-ray at iba pang mga pamamaraang radiology); anumang mga allergy, kabilang ang mga allergy sa pagkain, pangkulay, o preservatives. Ipaalam din sa iyong tagapangalagang pangkalusugan kung ikaw ay buntis o nag-iisip na mabuntis o nagpapasuso. ...