Amiloride and Hydrochlorothiazide


Actavis | Amiloride and Hydrochlorothiazide (Medication)


Desc:

Ang produktong ito ay ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (altapresyon), pagpapalya ng puso, o sobrang likido sa katawan (edema). Ang pagpapababa sa altapresyon ay nakatutulong sa pagpipigil ng atakeng serebral, mga atake sa puso, at mga problema sa bato. Ang produktong ito ay may lamang dalawang medikasyong: amiloride at hydrochlorothiazide. Ang parehong medikasyon ay tabletang tubig (mga diyuretiko) at magsanhi sa iyong katawan upang alisin ang sobrang asin at tubig. Ang epektong ito ay maaaring magpataas sa dami ng iyong ihi kapag sinimulan ang produktong ito. Ang Amiloride ay tumutulong rin sa paggamot o pagpipigil ng mga lebel ng potasa. ...

Side Effect:

Ang sakit ng ulo, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, sakit ng tiyan, gas, o pagtatae ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ay tumagal o lumala, sabihin ng maagap sa iyong doktor o parmaseutiko. Ang produktong ito ay maaaring magsanhi ng sobrang pagkawala ng tubig (dehaydrasyon) at mga asin/mineral. Sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alinman sa mga sumusunod na hindi malamang ngunit seryosong sintomas ng dehaydrasyon o kawalan ng mineral: sobrang tuyong bibig, matinding pagkauhaw, pulikat sa kalamnan, panghihina, mabilis na tibok ng puso, matinding pagkahilo, pagkalito, hindi pangkaraniwang pagbaba ng dami ng ihi, pagkahimatay, mga sumpong. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang ngunit seryosong epekto ang mangyari: paninilaw ng mga mata/balat, ihing madilim ang kulay, tumatagal na pagduduwal/pagsusuka, hindi pangkaraniwang pagbabago sa dami ng ihi (hindi kasama ang normal na pagdami ng ihi sa unang pagsisimula ng paggamit ng gamot na ito), bumabang paningin, sakit ng mata. Ang napakaseryosong epekto sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang amiloride and hydrochlorothiazide, ipaalam sa iyong doktor at parmaseutiko kung ikaw ay may kahit anong uri ng mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor at parmaseutiko kung anong medikasyong may reseta at wala ang iyong ginagamit, medikasyong para sa rayuma, dyabetis, o altapresyon; mga suplementong potasa; at mga bitamina. Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay gumagamit ng spironolactone o triamterene. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng dyabetis, gota, sakit sa bato o atay. Kung ikaw ay magkakaroon ng operasyon, kasama ang operasyon sa ngipin, sabihin sa iyong doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng amiloride at hydrochlorothiazide. Dapat alam mong ang gamot na ito ay maaaring gawin kang naaantok. H uwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Limitahan ang pag-inom ng alak. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...