Jenloga


Shionogi | Jenloga (Medication)


Desc:

Ang Jenloga / clonidine ay isang alpha agonist. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahinga ng mga daluyan ng dugo at pagbawas ng tibok ng puso, na nagpapababa ng presyon ng dugo. Ginagamit ito para gamutin ang alta presyon. Ito ay maaaring inumin nang nag-iisa o kasama ang iba pang mga gamot. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto na nabanggit sa Jenloga ay ang pagkapagod, pananamlay, pagka-antok, paninigas ng dumi, at tuyong bibig. Sakit ng ulo, pagkahilo, pagkapagod, at panghihina ay nangyayari rin sa pag-inom ng Jenloga. Karamihan sa mga epektong ito ay unti unting nababawasan sa matagal na therapy o kung binawasan ang dosis. Ang mga reaksyon sa balat kabilang ang pamumula, pangangati, at pangingitim ng balat, ay maaaring mangyari sa mga clonidine patch. Ang di paggana ng sistemang pangsekswal kabilang ang pagkabaog, nabawasan ang sekswal na pagnanasa, at di paglabas ng tamod, ay naiulat sa Jenloga therapy. Ang mga nasabing reaksyon ay naiulat din kasama ng iba pang mga gamot na ginamit upang gamutin ang hypertension. Malubhang pagbalik ng mataas na presyon ng dugo ay maaaring mangyari kasunod ng pag-alis sa pag-inom ng Jenloga. Ang reaksyong ito ay mas malamang na mangyari kung ito ay itinigil bigla (nang walang isang unti-unting pagbawas ng dosis). ...

Precaution:

Bago uminom ng Jenloga, sabihin sa iyong manggagamot o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal, lalo na kung ang alinman sa mga sumusunod ay naaangkop sa iyo: kung umiinom ka ng anumang gamot na nireseta o hindi nireseta, halamang gamot, o suplemento sa pagdidiyeta; kung mayroon kang mga allergy sa mga gamot, pagkain, o iba pang mga sangkap; kung mayroon kang reaksyon sa balat sa patch form ng Jenloga; kung mayroon kang mga problema sa bato, mga problema sa puso (tulad ng mabagal o hindi regular na tibok ng puso), isang adrenal gland tumor (pheochromocytoma), mga problema sa mga daluyan ng dugo sa iyong puso o utak, o sakit sa dugo na porphyria; kung ikaw ay magpapa-opera; kung mayroon kang isang kasaysayan ng stroke o isang kamakailan-lamang na atake sa puso. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na inumin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...