Kantrex


Bristol-Myers Squibb | Kantrex (Medication)


Desc:

Ang Kantrex / kanamycin ay nakikipaglaban sa bakterya sa katawan. Ang Kanamycin ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na aminoglycosides. Ang Kantrex / kanamycin ay ginagamit upang gamutin ang mga malubhang impeksyon na dulot ng bakterya. ...

Side Effect:

Bagaman ang toleransya ng pangkalahatan ay mabuti, ang pamahid ay maaaring magdulot ng pangangati o mga sintomas ng pagiging sensitibo, na nangangailangan ng pagtigil ng gamutan. Sa matagal na paggamit, maaari kang magkaroon (bihira) ng pagbuo ng kataratang posterior subcapsular at madagdagan ang intraocular pressure sa ilang mga kaso. Ang sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o pagsakit ng parteng ininiksyonan ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay magpatuloy o lumala, agad na ipagbigay-alam sa iyong doktor. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi karaniwan ngunit malubhang epekto ay nangyayari:mga pagbabago sa pandinig, pakiramdam ng kabusugan o pagpantig ng mga tainga, pagkahilo, mga problema sa mata / paningin, pagkawala ng gana sa pagkain, pakiramdam ng kiliti o pamamanhid ng balat / kamay / paa, kumbulsyon, panghihina, pamumulikat ng kalamnan, panginginig, patuloy na lagnat, pagbabago sa dami ng ihi, madugo o kulay rosas na ihi. Ang isang malubhang reaksiyon sa alerdyi sa gamot na ito ay hindi karaniwan, ngunit humingi ng agarang pansing medikal kung nangyari ito. Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyon sa alerdyi ay kinabibilangan ng:pamamantal, pangangati, pamamaga, malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng gamot na ito kung ikaw ay allergic sa kanamycin o anumang iba pang uri ng aminoglycoside, kabilang ang:amikacin; gentamicin; neomycin; netilmicin; paromomycin; streptomycin, o tobramycin. Bago gamitin ang kanamycin, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa anumang mga gamot, o kung mayroon kang:sakit sa bato; hika o alerdyi sa sulpito; o sakit sa kalamnan tulad ng myasthenia gravis. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...