Kayexalate


Sanofi-Aventis | Kayexalate (Medication)


Desc:

Ang Kayexalate / sodium polystyrene sulfonate ay nakakaapekto sa pagpapalitan ng sodyum at potasyum sa katawan. Ginagamit ito upang gamutin ang mataas na antas ng potasyum sa dugo, na tinatawag ding hyperkalemia. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, o sa pamamagitan ng puwet ayon sa direksyon ng iyong doktor. Kung iniinom mo ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, inumin ito ng karaniwang 1 hanggang 4 na beses sa isang araw ayon sa direksyon ng iyong doktor. Upang ihanda ang suspensyong likido, maingat na sukatin ang inireseta na dosis ng pulbos at ihalo ito sa inireseta na dami ng tubig o may lasang inumin ayon sa itinuro. Haluing mabuti at inumin ang buong dosis. Manatiling tuwid (nakaupo, nakatayo, o naglalakad) at huwag humiga sa loob ng sa isang oras pagkatapos ng iyong dosis. ...

Side Effect:

Pagkawala ng ganang kumain, pagduduwal, pagsusuka, o tibi ay maaaring mangyari. Ang pagduduwal ay maaaring hindi mangyari nang madalas. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ang magpatuloy o lumala, agad na ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko. Upang maiwasan ang padudumi, panatilihin ang isang diyeta na may sapat na fiber, uminom ng maraming tubig, at mag-ehersisyo, maliban kung hindi ipinayo ng iyong doktor. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko para sa tulong sa pagpili ng pamurga. Ang ilang mga pamurga ay hindi dapat inumin kasabay ang gamot na ito. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi karaniwan ngunit malubhang epekto ay mangyari:panghihina / pamumulikat ng kalamnan, hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa pag-iisip / kalooban (tulad ng pagkamayamutin, pagkalito, pagbagal ng pag-iisip), pamamaga ng mga kamay / bukong-bukong / paa. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung ang alinman sa mga bihira ngunit malubhang epekto ay mangyari:malubhang pagdudumi, pamumula / pamamaga / pananakit ng tiyan / puson, maitim / madugong dumi, pagsusuka ng animo'y giniling na kape, kawalan ng kakayahan na galawin ang iyong mga kalamnan (paralisis). kumbulsyon. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon sa alerdyi na maaaring kabilang ang:pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago mo matanggap ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang baradong bituka, mababang antas ng potasyum sa dugo, sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo, pagpalya ng puso, pamamanas (pagtaas ng timbang sa tubig), sakit sa bato, o kung ikaw ay hindi mapadumi o mayroong diyeta na may mababang asin. Sabihin kaagad sa iyong mga tagapag-alaga kung mayroon kang anumang mga palatandaan na ang antas ng potasyum sa iyong dugo ay masyadong mababa, tulad ng:pananakit o pagkabog ng iyong dibdib, iregular na tibok ng puso, pakiramdam na magagalitin o malituhin, malubhang panghihina ng kalamnan, mga problema sa paghinga, o kawalan ng kakayahan upang galawin ang iyong mga kalamnan. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka rin ng digoxin (digitalis, Lanoxin), lithium (Eskalith, Lithobid), thyroxine, o isang diuretic (water pill). Huwag gumamit ng mga pamalit sa asin o gumamit ng mga suplemento ng potasyum o kalsyum maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. Iwasan ang paggamit ng mga antacids o pamurga nang walang payo ng iyong doktor. Kailangan mong patuloy na gamitin ang gamot na ito kahit na gumanda na ang pakiramdam mo. Ang Hyperkalemia ay madalas na walang mga sintomas na maari mong mapansin. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...