Keep Alert


Reese Pharmaceutical | Keep Alert (Medication)


Desc:

Ang Keep Alert / kapeina ay ginagamit paminsan-minsan upang matulungan kang manatiling gising at alerto kapag nakaramdam ka ng pagod at / o antok. Ang kapeina ay isang banayad na pampasigla. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin upang palitan ang pagtulog. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin sa mga batang mas bata sa 12 taong gulang. ...

Side Effect:

Pagduduwal, pagsusuka, pagsakit ng tiyan, problema sa pagtulog, o pagdagdag ng pag-ihi ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay magpatuloy o lumala, agad na ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko. Agad na ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi karaniwan ngunit malubhang epekto ay mangyari:pagkahilo, pagbabago sa kaisipan / kalooban (hal. , kinakabahan, pagkabalisa), pag-alog (panginginig), mabilis / iregular na tibok ng puso. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon sa alerdyi na maaaring kabilang ang:pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Keep Alert, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang:sakit sa puso (halimbawa, iregular na pagtibok ng puso, atake sa puso), mataas na presyon ng dugo, ulser ng tiyan / bituka, sakit sa isip / kalooban (halimbawa, pagkabalisa, pagkabagabag). Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kapag malinaw na kinakailangan. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Ang gamot na ito ay naghahalo sa gatas ng suso. Kumunsulta sa iyong doktor bago magpapasuso. ...