Keppra


UCB | Keppra (Medication)


Desc:

Ang Keppra / levetiracetam ay ginagamit upang gamutin ang bahagyang pagsisimula ng mga kombulsyon sa mga matatanda at bata na hindi bababa sa 4 taong gulang. Ang Keppra / levetiracetam ay isang gamot na kontra-epilepsi. Ginagamit din ang Keppra / levetiracetam upang gamutin ang mga kombulsyong tonik-klonik sa mga may sapat na gulang at mga bata na hindi bababa sa 6 taong gulang, at ang mga kombulsyong myoclonic sa mga matatanda at bata na hindi bababa sa 12 taong gulang. ...

Side Effect:

Pagkaantok, panghihina, pagkapagod, amnesya, pagkawala ng koordinasyon sa kilos, kombulsyon, pagkahilo, sakit ng ulo, panginginig, pagkalungkot, emosyonal na kakayanan, abnormal na pag-uugali, pagkabalisa, pagkalito, guni-guni, pagkamayamutin, ubo, pagtatae, impatso, pagduduwal, pagkawala ng ganang kumain, pagkahilo, pagkaduling , pantal, pagbaba ng bilang ng mga puting selula ng dugo, neutropinya, abnormalidad sa mga pulang selula ng dugo,puting selula ng dugo at mga plaka ng dugo,sakit sa dugo na dulot ng mababang bilang ng mga plaka ng dugo. Ikonsulta sa iyong doktor kung ang alinman sa mga pinaka-karaniwang epekto na ito ay magpatuloy o naakababahala kapag gumagamit ng Keppra:pagkahilo; antok; pagkamayamutin; namamagang lalamunan; pagkapagod; panghihina. Humingi na agarang atensiyong medikal kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay nangyayari kapag gumagamit ng Keppra:malubhang reaksiyong alerhiya (pantal; pantal; pangangati; hirap sa paghinga; pagsikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); hindi normal na mga saloobin; madilim na kulay ng ihi; nabawasan ang koordinasyon; matinding pagkahilo, pag-kaantok, pagkapagod, o panghihina; lagnat, panginginig, o patuloy na namamagang lalamunan; mga guni-guni; pagkawala ng memorya; sakit sa kalamnan o leeg; panibago o lumalala na pagbabago sa pag-iisip, kalooban, o pag-uugali (halimbawa, pagka-agresibo, pagka-irita, galit, pagkabalisa, kawalang-malasakit, depresyon, lubhang pagkagalit, pagkamayamutin, pag-atake ng sobrang nerbyos, kawalan ng pakiramdam); panibago o lumalalang mga kombulsyon; pagkirot, pangangati, o pamumula ng parteng ininiksyunan; pamumula, pamamaga, paltos, o pamamalat; pag-iisip ng pagpapatiwakal o pagbabalak; hindi pangkaraniwang pagpapasa o pagdurugo; mga pagbabago sa paningin; paninilaw ng balat o mata. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa anumang mga gamot, o kung mayroon kang sakit sa bato. Maaaring kailanganin mo ang pagsasaayos ng dosis o mga espesyal na pagsusuri sa panahon ng paggamot. Maaaring magkaroon ka ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay habang gumagamit ng gamot na ito. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang panibago o lumalala na depresyon o pag-iisip ng pagpapakamatay sa unang ilang buwan ng paggamot, o tuwing nagbabago ang iyong dosis. Ang iyong pamilya o ibang tagapag-alaga ay dapat ding maging alerto sa mga pagbabago sa iyong kalooban o sintomas. ailangang suriin ka ng iyong doktor sa regular na pagbisita. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...