Ketorolac - oral


Unknown / Multiple | Ketorolac - oral (Medication)


Desc:

Ang Ketorolac ay miyembro ng isang klase ng mga gamot na tinatawag na nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) na ginagamit para sa pagpapagamot ng pamamaga at sakit. Binabawasan ng Ketorolac ang paggawa ng mga prostaglandin, mga kemikal na ginagawang mga selula ng sistemang immuno na nagiging sanhi ng pamumula, lagnat, at sakit ng pamamaga at pinaniniwalaan din na mahalaga sa produksyon ng hindi-namamagang sakit. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagharang sa mga ensaym na ginagamit ng mga selula upang makagawa ng mga prostaglandin (cyclooxygenase 1 at 2). Ang iba pang mga gamot sa klase na ito ay kinabibilangan ng ibuprofen at naproxen, ngunit ang ketorolac ay mas epektibo kaysa sa iba pang mga NSAID sa pagbabawas ng sakit mula sa parehong mga namamaga at hindi namamagang sanhi. ...

Side Effect:

Ang Ketorolac ay maaaring magdulot ng ibang epekto. Sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay malubha o hindi umalis:sakit ng ulo, pagkahilo, pag-aantok, pagtatae, tibi, gas, sugat sa bibig, pagpapawis. Ang ilang mga epekto ay maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas:lagnat, paltos, paninilaw ng balat o mata, labis na pagkapagod, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagpapasa, kakulangan ng enerhiya, pagduduwal, pagkawala ng gana, sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, trangkaso tulad ng mga sintomas, maputlang balat, mabilis na tibok ng puso, malabo, madilim, o madugong ihi, pananakit ng likod, mahirap o masakit na pag-ihi. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ay ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang anumang mga sumusunod na kondisyon:sakit sa atay, sakit sa bato, karamdaman sa dugo, ulser, sakit sa puso, paggamit ng alkohol, mataas na presyon ng dugo, sakit sa mata, hika, polip sa ilong, anumang mga alerdyi - lalo na sa aspirin / alerdyi sa NSAID (halimbawa, ibuprofen, celecoxib). Limitahan ang paggamit ng alkohol dahil maaari nitong mapatindi ang pag-kaantok na epekto ng gamot na ito. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagdurugo ng tiyan. Ang pang-araw-araw na paggamit ng alkohol, lalo na kapag isinabay sa gamot na ito, ay maaaring madagdagan ang iyong panganib na magdugo ang tiyan. Huwag kumuha ng aspirin nang hindi kumunsulta sa iyong doktor. Suriin ang mga sangkap ng anumang gamot na hindi nirereseta na maari mong inumin dahil maraming mga formula ng ubo at sipon na gamot ay naglalaman ng aspirin. Kadalasan, ang gamot na ito ay maaaring dagdagan ang pagiging sensitibo ng balat sa sikat ng araw. Kung nangyari ito sa iyo, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, magsuot ng proteksiyon na damit, at gumamit ng sunscreen. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...