Klonopin


Roche | Klonopin (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Klonopin / clonazepam upang gamutin ang mga karamdaman sa pagkombulsyon o sumpong ng pagkataranta. Ang Klonopin ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines. Ang Klonopin ay nakakaapekto sa mga kemikal sa utak na maaaring maging hindi timbang at maging sanhi ng pagkabalisa. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang nabanggit na mga epekto na nauugnay sa Klonopin ay ang pampakalma, na naiulat sa humigit-kumulang na kalahati ng mga pasyente, pagkahilo na naiulat sa isang-katlo ng mga pasyente, panghihina, at kawalan ng gana. Ang iba pang mga epekto ay kasama ang pakiramdam ng depresyon, pagkawala ng oryentasyon, sakit ng ulo, at pagkagambala sa pagtulog. Ang Klonopin ay maaaring maging sanhi ng pisikal na pagsalalay. Biglaang pagtigil sa gamot pagkatapos ng ilang buwan ng pang-araw-araw na gamutan ay maaaring maiugnay sa isang pakiramdam ng pagkawala ng halaga sa sarili, pagkabalisa, at hindi pagkakatulog. Ang pagtigil sa gamot ay maaring magdulot ng mga kombulsyon, panginginig, pamumulikat ng kalamnan, pagsusuka, at /o pagpapawis. Sinumang isinasaalang-alang ang paggamit ng mga gamot na kontra-epileptik ay dapat balansehin ang panganib na ito ng pagpapakamatay sa klinikal na pangangailangan para sa gamot na kontra-epileptik. Ang mga pasyente na nagsisimula ng kontra-epileptik na gamutan ay dapat na maingat na maobserbahan para sa paglala na klinikal, pag-iisip ng pagpapatiwakal o hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Klonopin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kondisyong ito:sakit sa bato o atay; glawkoma; hika, empaysema, brongkitis, talamak na nakahahadlang na sakit sa baga (COPD), o iba pang mga problema sa paghinga; isang kasaysayan ng depresyon o pag-iisip o pag-babalak ng pagpapatiwakal; o isang kasaysayan ng pagkalulong sa droga o alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...