K - Lor


Abbott Laboratories | K - Lor (Medication)


Desc:

Ang K-Lor ay pangalan ng tatak para sa potasyum klorido. Ang potasyum ay isang mineral na matatagpuan sa maramingpagkain at kinakailangan para sa maayos na takbo ng iyong katawan, lalo na ang pagtibok ng iyong puso. Ang suplemento na ito ay ginagamit upang gamutin o maiwasan ang pagbaba ng antas ng potasyum sa dugo, kondisyon na tinatawag na hypokalemia, na maaaring humantong sa panghihina, pagkapagod, iregular na tibok ng puso, paralisis, at problema sa bato. Ang K-Lor / potasyum klorido ay dapat inumin sa pamamagitan ng bibig, ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag taasan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang Potasyum Klorido ay maaaring maging sanhi ng bahagyang pagduduwal o sakit ng tiyan; bahagya o paminsan-minsang pagtatae; pakiradam ng kiliti sa iyong mga kamay o paa; o paglabas ng tableta ng potasyum klorido sa iyong dumi. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Humingi kaagad ng pangangalagang medikal kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na malubhang epekto:pagkalito, pagkabalisa, pakiramdam na ika'y mawawalan ng malay; iregular na pagtibok ng puso; matinding pagkauhaw, pagdami ng ihi; hindi komportableng pakiramdam sa binti; panghihina ng kalamnan o pakiramdam ng pagkapilay; pamamanhid o kiliti na pakiramdam sa iyong mga kamay o paa, o sa paligid ng iyong bibig; matinding sakit sa tiyan, patuloy na pagtatae o pagsusuka; maitim, madugo, o malapot na dumi; o pag-ubo na may kasamang dugo o pagsusuka ng animo'y giniling na kape. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon dulot ng alerdyi na maaaring kabilang ang:pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka nagkaroon ka ng anuman sa mga sumusunod na kondisyon:hyperkalemia; problema sa bato; Addison's disease; malaking pinsala sa tisyu tulad ng isang matinding pagkasunog; sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo; may pagbara sa iyong tiyan o bituka; o talamak na pagtatae tulad ng ulcerative colitis, Crohn's disease. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...