Aminoglutethimide - oral


Novartis | Aminoglutethimide - oral (Medication)


Desc:

Ang Aminoglutethimide-oral ay ginagamit upang ihinto ang glandulang adrenal mula sa paggawa ng sobrang kortisol at ibang hormone. Ito ay kadalasang ginagamit para sa maikling panahon hanggang sa ang ibang gamot ay magawa na. Ang Aminoglutethimide ay ginagamit upang gamutin ang sindrom ni Cushing, isang sakit na nangyayari kapag ang katawan ay nagprodyus ng sobrang kortisol at ibang mga hormon. Ang kortisol ay isang natural na substansya na kinakailangan ng katawan para labanan ang istres at pinapanatili ang katawang gumawa ng maayos. ...

Side Effect:

Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: hindi kayang tiisin ang lamig, konstipasyon, pagkahimatay, mabagal/mabilis na tibok ng puso, pagkapagod, panghihina, pagbigat. Ang Aminoglutethimide ay karaniwang nagsasanhi ng pamamantal na nawawala rin. Ngunit, maaaring hindi mo ito malamang iba mula sa senyalws ng matinding reaskyon. Kaya naman, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay magkaroon ng pamamantal. Ang napakaseryosong reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang. ...

Precaution:

Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: kasalukuyang inpeksyon (lalo ng inpeksyong sanhi ng mikrobyo ng bulutong, ), sakit sa bato, sakit sa atay, mababang presyon ng dugo, hindi aktibong teroydeo (hypothyroidism). Anggamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. ...