Kytril


Genentech | Kytril (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Kytril upang maiwasan ang pagduwal at pagsusuka dahil sa parran ng paggamot sa kanser (kemoterapiya) at teraping radyasyon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko. Ipaalam sa iyong doktor kung ang iyong kondisyon ay nagpatuloy o lumala. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig. Mahalagang sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor para sa oras ng bawat dosis. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa isa sa mga kemikal ng katawan (serotonin) na sanhi ng pagsusuka. ...

Side Effect:

Pagtatae, paninigas ng dumi, sakit ng tiyan, panghihina, sakit ng ulo, lagnat, pagkahilo, pag-kaantok, problema sa pagtulog, at pagkabalisa ay maaaring mangyari. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga bihirang ngunit malubhang epekto ay nagaganap:sakit sa dibdib, mabilis / hindi regular na tibok ng puso, matinding pagkahilo, pagkahimatay. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama:pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang Kytril / granisetron ay maaaring maging sanhi ng isang kundisyon na nakakaapekto sa ritmo ng puso (paghaba ng QT). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Hindi alam kung ang gamot na ito ay dumadaan sa gatas ng suso. ...