Aminolevulinic acid solution applicator


Syntex Laboratories | Aminolevulinic acid solution applicator (Medication)


Desc:

Ang Aminolevulinic acid solution ay ginagamit upang gamutin ang mga adultong pasyenteng may hindi mapanganib na glioma (isang uri ng tumor sa utak). Ang gliolan ay nakatutulong sa mga nag-oopera para mas madaling Makita ang tumor habang operasyon upang tanggalin ito mula sa utak. Ang gamot na ito ay isinaalang-alang na madalang, ang Aminolevulinic acid ay ginagamit sa kombinasyong kasama ng potodinamikong terapiya upang gamutin ang actinic keratoses (maliit na magaspang o nnangangaliskis na mga bukol o sungay sa o sa ilalim ng balat na nagresulta mula sa pagkakababad ng araw na pwedeng maging kanser sa balat) ng mukha o anit. Ang Aminolevulinic acid ay nasa klase ng mga medikasyon na tinatawag na photosensitizing agents. Kung ang aminolevulinic acid ay ginawang aktibo gamit ng liwanag, ito ay pumipinsala sa mga selula ng mga sugat ng actinic keratosis. Ang Aminolevulinic acid ay may kasamang espesyal na applicator na ginagawang solusyon at inilalagay sa naapektuhang bahagi ng balat ng isang doktor. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang masamang mga reaksyong kaugnay ng anemya (mababang bilang ng mga puting selula ng dugo), thrombocytopenia (mababang bilang ng pleytlet), leukocytosis (tumaas na puting selula ng dugo, isang uri ng puting selula ng dugo) at tumaas na mga lebel ng dugo sa mga ensaym ng atay (bilirubin, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, gamma glutamyltransferase, and amylase). Ang Aminolevulinic acid ay maaaring magsanhi ng mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang matindi o ayaw mawala: panginginig, pagkirot, paghapdi, o pagsusunog ng mga sugat habang asul na ilaw na paggagamot (dapat ay bumuti sa loob ng 24 oras), pamumula, pamamaga, at pamamalat ng ginamot na actinic keratoses at nakapalibot na mga balat (dapat ay bumuti sa loob ng 24 oras), pag-iiba ng kulay ng balat, pangangati, pamamaltos, nana sa ilalim ng balat, pamamantal. ...

Precaution:

Ang Aminolevulinic acid solution ay hindi dapat gamitin para sa mga pasyenteng haypersensitibo (alerdyik) sa 5-aminolevulinic acid hydrochloride o porphyrins. Ang pag-iingat ay dapat na gamitin sa mga pasyenteng mayroong porphyria (inabilidad upang metabolisihin ang mga porphyrin) o habang buntis. Bago gamitin ang aminolevulinic acid, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay hindi hiyang sa aminolevulinic acid, porphyrins, o sa ibang kahit anong medikasyon, anong medikasyong may reseta o wala, bitamina, suplementong nutrisyonal, at mga produktong erbal ang iyong ginagamit o balak na gamitin. Siguraduhing sabihin ang alinman sa mga sumusunod: mga antihistamine, diyuretiko (‘tabletang tubig’); griseofulvin (Fulvicin-U/F, Grifulvin V, Gris-PEG); medikasyong para sa dyabetis, sakit sa pag-iisip, at pagduduwal; mga antibiyutikong sulfa; at mga antibiyutikong tetracycline tulad ng demeclocycline, doxycycline, minocycline, at tetracycline. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang iyong mga dosis ng iyong medikasyon o imonitor ng maingat para sa mga epekto kung ikaw ay may porphyria (isang kondisyon na nagsasanhi ng pagkasensitibo sa liwanag). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...