Lactulose - oral, rectal


Janssen Pharmaceutica | Lactulose - oral, rectal (Medication)


Desc:

Ang lactulose ay ginagamit sa pamamagitan ng bibig o rectally upang gamutin o maiwasan ang mga komplikasyon ng sakit sa atay (hepatic encephalopathy). Ang lactulose ay isang colonic acidifier na gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng ammonia sa dugo. Ang oral lactulose ay maaaring gamitin sa paggamot ng constipation. ...

Side Effect:

Ang napakaseryosong allergic reaction sa gamot na ito ay hindi madalas, ngunit humingi agad ng atensyong medikal kung mangyayari ito. Ang mga sintomas ng malubhang allergic reaction ay maaaring kinabibilangan ng:pagpapantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi madalas ngunit malubhang epekto ay nangyari:pagdudumi, pagsusuka, muscle cramps/weakness, hindi regular na tibok ng puso, mental/mood changes, seizures. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay naglalaman ng iba't ibang sugars. Kung mayroon kang diabetes, ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa iyong antas ng glucose sa dugo. I-monitor nang regular ang iyong glucose sa dugo, at ibahagi ang mga resultang ito sa iyong doktor. Huwag iinom ng anumang gamot na laxative habang ginagamit ang gamot na ito. Ang madalas na paggamit o labis na paggamit ng laxatives ay maaaring magdulot ng matinding pagkawala ng tubig sa katawan (dehydration). Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang diabetes. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...