Lamictal


GlaxoSmithKline | Lamictal (Medication)


Desc:

Ang lamictal / lamotrigine ay isang anti-epileptic na gamot, na tinatawag ding anticonvulsant. Sa mga matatanda, ang lamictal ay itinuturing na adjunctive or monotherapy sa paggamot ng epilepsy, bahagyang o pangkalahatang seizure, kabilang na ang tonic-clonic seizure at seizures na may kaugnayan sa Lennox-Gaustaut. Sa mga bata, ang lamictal ay itinuturing na adjunctive therapy sa paggamot ng epilepsy, bahagyang o pangkalahatang seizure, kabilang na ang tonic-clonic seizure at seizures na may kaugnayan sa Lennox-Gaustaut. Hindi inirerekomenda para sa paunang monotherapy sa mga bagong suri na batang pasyente. Matapos ang control epilepsy sa panahon ng adjuvant treatment, ang concomitant AEDs ay maaaring magambala (MAE), ang mga pasyenteng nagpapatuloy sa paggamit ng lamictal bilang monotherapy. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay pagkahilo, sakit ng ulo, malabo o dobleng paningin, kakulangan ng koordinasyon, pagiging antukin, pagduduwal, pagsusuka, insomnia, panginginig, pantal, lagnat, abdominal pain, sakit sa likod, pagkapagod, at tuyong bibig. Ipagbigay-alam sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa anumang epekto na nakapagpapangamba sa iyo o hindi nawawala. Hindi ito ang lahat ng posibleng epekto ng lamictal. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan bago gumamit ng lamictal kung ikaw ay:nagkaroon ng pamamantal o allergic reaction sa isa pang gamot na anti-seizure; nagkaroon ng aseptic meningitis matapos gumamit ng lLamictal; gumagamit ng birth control pills o iba pang mga pambabaeng gamot sa hormonal (huwag simulan o ihinto ang mga gamot na ito bago makipag-usap sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan). Ipagbigay-alam sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung nagkaroon ka ng anumang mga pagbabago sa iyong menstrual pattern, tulad ng pambihirang pagdurugo habang gumagamit ng mga na gamot na ito at lamictal. Ang pagtigil sa mga gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga epekto (tulad ng pagkahilo, kawalan ng koordinasyon, o dobleng paningin). Ang pagsisimula ng paggamit ng mga gamot na ito ay maaaring mabawasan ang paggana ng lamictal. Huwag magmamaneho at gagamit ng komplikado at delikadong mga makinarya hanggang maging sigurado ka na kung paano eepekto ang lamictal sa iyo. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...