Lamprene


Novartis | Lamprene (Medication)


Desc:

Ang lamprene/clofazimine ay mas mainam gamitin kasama ng sa isa o higit pang antileprosy agents upang maiwasan ang pagkakaroon ng drug resistance. Ang kombinasyon ng drug therapy ay inirerekomenda para sa paunang paggagamot ng multibacillary leprosy upang maiwasan ang pagkakaroon ng drug resistance. Ang lamprene/clofazimine ay hindi nagpapakita ng pagiging epektibo sa paggamot ng iba pang leprosy-associated inflammatory reactions. Makikita ito sa paggamot ng lepromatous leprosy, kabilang na ang dapsone-resistant lepromatous leprosy and lepromatous leprosy na pinalubha ng erythema nodosum leprosum. ...

Side Effect:

Ang mataas na antas ng albumin, serum bilirubin, at AST (SGOT); eosinophilia; hypokalemia, discoloration ng urine, feces, plema, pawis; mataas na blood sugar; mataas na ESR, bowel obstruction pagdurugo ng gastrointestinal, anorexia, constipation, pagbaba ng timbang, hepatitis, paninilaw, eosinophilic enteritis, at paglaki ng atay ay mga posibleng epekto. Sa pangkalahatan, ang lamprene/clofazimine ay well tolerated kapag ibinigay sa dosage na hindi hihigit sa 100 mg araw-araw. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka ng anuman sa mga sumusunod na kondisyong medikal:problema sa atay o bato; tuloy-tuloy o madalas; sakit sa tiyan, pagdudumi o pagsusuka. Dapat alam ng mga manggagamot na ang skin discoloration sanhi ng lamprene/clofazimine ay maaaring magresulta sa depression. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o balak na magbuntis. Kung maaari, ang lamprene ay dapat itigil gamitin nang hindi bababa sa 3 buwan bago ang planong pagbubuntis. Dapat mo lamang gamitin ang lamprene sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso kung ipinapayo ito sa iyo ng iyong doktor. ...