Laniazid


Lannett | Laniazid (Medication)


Desc:

Ang Laniazid / isoniazid ay ginagamit sa iba pang mga gamot upang lunasan ang aktibong tuberculosis (TB) infection. Ito ay ginagamit din mag-isa para pigilan ang aktibong tuberculosis (TB) infection sa mga taong hinihinalang biktima ng impeksyon (mga taong positibo ang resulta sa TB skin test). Ang Laniazid/Isoniazid ay isang uri ng antibiotics na sinusugpo ang paglago o pagdami ng bacteria. Ang antibiotic na ito ay ginagamit lamang laban sa bacterial infection. Hindi ito tatalab laban sa viral infections (tulad ng sipon o trangkaso). Ang maling paggamit ng kahit na anong antibiotic ay maaaring magresulta sa pagbaba ng bisa nito. ...

Side Effect:

Maaaring makaranas ng pagduduwal/pagsusuka o kaya ay pagkalam ng sikmura. Ipaalam kaagad sa iyong doktor o pharmacist kung ang mga sintomas na ito ay hindi nawawala o kaya ay lumalala. Ipag-alam din sa iyong doktor kapag naranasan mo ang mga sumusunod na side-effects na hindi inaasahan ngunit mapanganib:pamamanhid o pangingilo ng mga braso o binti, pagsakit o pamamaga ng mga kasukasuan. Magpunta kaagad sa pinakamalapit na ospital kapag nakaranas ng kahit anong sintomas na may kinalaman sa malubhang allergic reaction:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha, dila o lalamunan), malubhang pagkahilo, at hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Laniazid, sabihan ang iyong medical provider kung meron kang allergies. Bago gamitin ang gamot na ito, ibigaysa iyong doktor o pharmacist ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang mga sumusunod:ang pinaka-huling pagkakataon na nagkaroon ka ng malubhang reaksyon sa gamot na Isoniazid (tulad ng sakit sa atay), sakit sa atay, pag-inom ng alak o alkohol, HIV infection, sakit sa bato, diabetes, pamamanhid/pangingilo ng mga braso/binti (peripheral neuropathy), at huling panganganak. Hindi inire-rekomenda ang paggamit ng gamot na ito na walang abiso ng doktor kung ikaw ay nagdadalan-tao o kaya ay nagpapa-suso ng bata. ...