Aminophylline


Hospira | Aminophylline (Medication)


Desc:

Ang medikasyong ito ay ginagamit sa kombinasyon kasama ang ibang mga gamot upang gamutin at pigilan ang pagbahing at hirap sa paghinga na sanhi ng patuloy na sakit sa baga (halimbawa, hika, empaysema, kronik na brongkitis). Ang Aminophylline ay kasama sa isang klase ng gamot na kilala bilang xanthines. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpaparelaks sa mga kalamnan, pagbubukas ng mga daanan ng hangin upang pabutihin ang iyong paghinga, at pagbabawas sa mga pagtugon ng baga sa mga nakaiirita. Ang pagkontrol ng mga sintomas ng mga problema sa paghinga ay pwedeng magpababa sa mga oras mula sa paggawa o paaralan. ...

Side Effect:

Ang sakit/pamumulikat ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, kawalan ng ganang kumain, sakit ng ulo, hirap sa pagtulog, iritabilidad, walang kapahingahan, pagkakaba, pangangatog, pamumula at tumaas na pag-ihi ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin sa iyong doktor kung alnman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: pagkalito, pagkahilo, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban, pagkibot/sakit/panlalambot/panghihina ng kalamnan, mabilis na paghinga. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto ang mangyari: pagkahimatay, mabilis/mabagal/iregular na tibok ng puso, sukang parang kapeng durog, mga sumpong. Ang napakaseryosong epekto sa gamot na ito ay madalang. Ngunit, humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. Hindi ito ang kompletong listahan ng mga posibleng epekto. Kung ikaw ay may mapansing ibang epektong hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmaseutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang aminophylline, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay hindi hiyang dito; o sa theophylline, theobromine, caffeine, or ethylenediamine; o kung ikaw ay mayroong ibang mga alerhiya. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: ilang karamdaman sa paghinga (sistik na pibrosis), ilang problema sa mata (glawkoma), dyabetis, mga problema sa puso (halimbawa, sirosis), mga sumpoong, ulser sa tiyan, sakit sa teroydeo. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ng pag-inom ng alak. Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko na ikaw ay gumagamit ng medikasyong ito. Ang pag-iingat ay inaabiso sa paggamit ng gamot na ito sa mga matatanda dahil sila ay ay maaaring sila ay higit na sensitibo sa mga epekto nito. Ang maingat na pagmomonitor sa mga epekto at mga lebel ng dugo ay inirirekomenda. Ang pag-iingat ay inaabiso kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata, lalo na sa mga bagong sila at mga batang may edad na mas mababa sa 1 taon, dahil sila ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto nito. Ang maingat na pagmumonitor ng mga epekto, mga lebel ng dugo, at pag-aayos ng dosis ay inirirekomend. Habang nagbubuntis, ang medikasyong ito ay dapat na gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan. ...