Lapatinib


GlaxoSmithKline | Lapatinib (Medication)


Desc:

Ang Lapatinib ay ginagamit kasama ang capecitabine upang gamutin ang isang tiyak na uri ng advanced breast cancer sa mga taong nagamot na sa pamamagitan ng iba pang chemotherapy medications. Ang Lapatinib ay kanilang sa klase ng gamot na tinatawag na kinase inhibitors. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng abnormal na protina na nagpapahiwatig sa mga cancer cells na dumami. Makakatulong ito na pigilan o mapabagal ang pagkalat ng cancer cells. ...

Side Effect:

Ang Lapatinib ay maaaring magdulot ng mga epekto. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay malubha o hindi umaalis:pagkahilo, pagsusuka, heartburn, sugat sa labi, bibig, o lalamunan, pagkawala ng ganang kumain, pamumula, pananakit, pamamanhid, o tingling ng mga kamay at paa, dry skin, pananakit ng mga bisig, binti, o likod, hirap sa pagkatulog o pananatiling tulog. Ang ilan sa mga epekto ay maaaring malubha. Kung nakararanas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan agad ang iyong doktor:maiksing paghinga, tuyong ubo, pag-ubo na kulay pink o madugong mucus, mabilis, hindi regular, o pounding heartbeat, panghihina, pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o mas mababang bahagi ng binti, pamamantal. Ang Lapatinib ay maaaring mabago ang paraan ng pagtibok ng puso mo at paraan ng pag-pump ng dugo sa iyong katawan. Maingat kang susubaybayan ng iyong doktor upang makita kung naapektuhan ng Lapatinib ang iyong puso. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam agad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...