Lariam


Roche | Lariam (Medication)


Desc:

Ang lariam ay naglalaman ng aktibong sangkap na mefloquine. Ginagamit ito sa pagpigil at paggagamot ng malaria. Ang malaria ay sakit na may potensyal na makamatay sanhi ng iba't ibang uri ng mga parasites na kilala bilang Plasmodium. Ang Plasmodium ay dinadala ng mga lamok at ini-inject sa daloy ng dugo kapag nakagat ng nahawaang lamok.

Gumagana ang lariam sa pamamagitan ng pag-atake sa mga parasite sa sandaling napasok nila ang red blood cells. Pinapatay nito ang mga parasite at pinipigilan na makapagparami pa. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng stomach upset, sakit sa tiyan, pagkahilo, pagsusuka, pagdudumi, lagnat, pagkawala ng buhok, ringing sa ears, pagkahilo, pakiramdam na umiikot, pagkawala ng balanse, pagkaantok, sakit ng ulo, insomnia, kakaibang panaginip, o lightheadedness.

Ang mga epektong ito ay dapat humina habang nag-a-adjust ang iyong katawan sa gamot na ito. Kung magpapatuloy o magiging malubha ang mga sintomas na ito, makipag-ugnayan agad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang pagkahilo at pagkawala ng balanse ay bihirang mangyari pagkatapos ihinto ang mefloquine.

Kumuha ng agarang atensiyong medikal kung nakararanas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang allergic reaction kabilang na ang:pagpapantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng lariam, ipagbigay-alam sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang kahit na anong uri ng allergy. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon ka ng mga sumusunod na kondisyong medikal:aktibo o kamakailan lang na depression, anxiety disorder, psychiatric disorders, seizure disorders. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:problema sa puso, problema sa atay. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagkawala ng balanse.

Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...