Larodopa


Roche | Larodopa (Medication)


Desc:

Ang larodopa/levodopa ay gamot para sa Parkinson's Disease. Ang Parkinson's Disease ay nauugnay sa mababang antas ng kemikal na tinatawag na dopamine sa utak. Ang larodopa ay nagiging dopamine sa loob ng ating katawan, kaya napapataas ng gamot na ito ang antas ng dopamine. Nilulunasan ng larodopa and paninigas, panginginig, pagpulikat at mahinang kontrol sa kalamnan na dulot ng Parkinson's Disease. Ito ay ginagamit din upang lunasan ang mga nabanggit na muscular conditions na nagiging epekto ng mga gamot tulad ng chlorpromazine, fluphenazine, perphenazine, at iba pa. ...

Side Effect:

Kung iyong mararanasan ang mga sumusunod na malulubhang side-effects, itigil ang pag-inom ng larodopa at kaagad na pumunta sa pinakamalapit na ospital o kaya ay ipaalam sa iyong doktor: allergic reaction (hirap sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, mukha o pamamantal); hindi kontroladong paggalaw ng bahagi sa katawan; pangingisay; palagiang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae; hindi regular na pagtibok ng puso o panginginig sa dibdib; hindi karaniwang pagbabago sa pag-uugali; depression o pag-iisip ng pagkitil sa sariling buhay. Maaaring makaranas na mga hindi malubhang side-effects. Ipagpatuloy ang pag-inom ng levodopa pero ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay nakakaranas ng mga sumusunod: pagduduwal, pagsusuka o pagkawala ng ganang kumain; hirap sa pagdumi, pagkatuyo ng bibig, o paglabo ng paningin; panginginig ng kamay, pangingisay ng kalamnan; pagkahilo o pagka-antok; hirap sa pagtulog, pagkalito o binabangungot; pagkabalisa; pag-itim ng kulay ng ihi o pawis; o pagkapagod. ...

Precaution:

Huwag uminom ng larodopa ng hindi isina-sangguni sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong narrow-angle glaucoma (angle closure glaucoma), o kaya ay malignant melanoma (isang uri ng kanser sa balat). Bago inumin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may sakit sa puso, tulad ng altapresyon, arteriosclerosis, paninigas ng mga ugat, kasaysayang ng atake sa puso, o hindi regular na pagtibok ng puso; sakit sa paghinga, tulad ng hika at chronic obstructive pulmonary disease (COPD); sakit sa atay; sakit sa bato; endocrine (hormonal) disease; ulcer sa tiyan o bituka; wide-angle glaucoma; depression o kahit na anong sakit sa pag-iisip. Hindi inire-rekomenda ang paginom ng gamot na ito na walang abiso galing sa doktor kung ikaw ay buntis o nagpapa-suso ng bata. ...