Ledercillin VK


Wyeth | Ledercillin VK (Medication)


Desc:

Ang Ledercillin VK / penicillin ay isang antibiotic na ginagamit upang gamutin at maiwasan ang maraming klase ng bacterial infection. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa pagdami ng bakterya. Ang antibiotic na ito ay tinatrato lamang ang mga impeksyon na dulot ng bakterya. Hindi ito gagana para sa mga impeksyon na dulot ng virus (tulad ng karaniwang sipon at trangkaso). Ang hindi tama o labis na paggamit ng anumang antibiotiko ay maaaring humantong sa pagkabawas ng pagiging epektibo nito laban sa bakterya. Ang gamot na ito ay maaaring inumin na mayroon o walang pagkain. Gayunpaman, ang penicillin ay mas nakukuha ng katawan kapag ito ay ininom ng walang laman ang sikmura (isang oras bago kumain, o kaya ay dalawang oras pagkatapos kumain). ...

Side Effect:

Hindi inaasahan ang napaka-tinding allergic reaction sa gamot na ito, ngunit humingi ng agarang medikal na atensiyon kung ito man ay mangyari. Ang mga simtomas ng isang matinding allergic reaction ay ang mga sumusunod: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), bagong lagnat, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Maaari rin makaranas ng sakit sa tiyan, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, at pagsusugat sa bibig. Sabihin agad sa iyong doktor kung mararanasa ang mga sumusunod na hindi karaniwan, ngunit seryosong side-effects: hindi pangkaraniwang pagkapagod, sakit ng kasukasuan / kalamnan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na kung may problema sa bato. Bago uminom ng penicillin, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay allergic dito; o sa iba pang mga antibiotics na katulad ng penicillin (tulad ng amoxicillin, ampicillin) o cephalosporins (tulad ng cephalexin, cefuroxime); o kung mayroon kang iba pang mga allergy. Ang gamot na ito ay tinatanggal ng mga bato sa katawan. Dahil dito, ang mga bagong silang na sanggol at maliliit na bata ay maaaring maging mas sensitibo sa gamot na ito. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung kinakailangan habang nagbubuntis at nagpapasuso. ...