Leflunomide


Par Pharmaceutical | Leflunomide (Medication)


Desc:

Ang Leflunomide ay ginagamit nang mag-isa o kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang rheumatoid arthritis (isang kondisyon kung saan inaatake ng katawan ang sarili nitong mga kasukasuan, na nagdudulot ng sakit, pamamaga, at pagkawala ng paggana). Ang Leflunomide ay kabilang sa uri ng mga gamot na kung tawagin ay disease modifying antirheumatic drug (DMARD). Gumagawa ito sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga at pagpapabagal sa paglala ng kundisyon na maaaring makatulong na mapabuti ang pisikal na aktibidad ng mga taong may rheumatoid arthritis. ...

Side Effect:

Ang Leflunomide ay maaaring magdulot ng side-effects. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay lumala o patuloy na nararanasan: pagtatae, pagsusuka, heartburn, sakit ng ulo, pagkahilo, pagbawas ng timbang, sakit sa likod, sakit ng kalamnan o kahinaan, sakit, pagkasunog, pamamanhid, o pangingilo sa mga kamay o paa, paglalagas ng buhok, sakit sa bibig. Ang ilang mga side-effects ay maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas tumawag kaagad sa iyong doktor: pamamantal, hirap sa paghinga, bago o lumalalang ubo, sakit sa dibdib, paltos o pamamalat, maputlang balat. Ang pag-inom ng mga gamot na nagpapababa sa immune system ay maaaring itaas ang peligro na magkaroon ng ilang mga uri ng cancer. Sa kasalukuyan, wala pang naiuulat na pagtaas ng kaso ng kanser sa mga klinikal na pag-aaral ng leflunomide. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib na maaaring idulot ng paggamit ng leflunomide. ...

Precaution:

Kinakailangan na mayroong contraception ibinibigay sa pasyente na tinatrato gamit ang leflunomide; pag-monitor sa atay, hematologic and cardiovascular washing procedure para sa mga malalang kaso ng rehumatoid arthritis, interaksyon sa mga droga na may phenytoin, warfarin, cholestyramine, live na bakuna at tolbutamide, precision drivers at iba pang aktibidad. Bago gumamit ng leflunomide, sabihin sa iyong health care provider kung ikaw ay allergic dito; o kung mayroon kang anumang iba pang allergy. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng allergy o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang mga sumusunod: immune system disorder, kasalukuyan o kamakailang impeksyon, cancer, sakit sa dugo o bone marrow, sakit sa bato, sakit sa atay, paglalasing, sakit sa puso, sakit sa baga. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing dahil maaari itong magdulot ng pagkahilo at maging sanhi rin ng sakit sa atay. Huwag magpa-bakuna nang walang pahintulot ng iyong doktor, at iwasang makipag-ugnayan sa mga taong kamakailan-lamang ay nakatanggap ng bakuna laban sa polio o bakuna sa trangkaso na ibinibigay sa pamamagitan ng paglanghap gamit ang ilong. Dahil ang gamot na ito ay maaaring dagdagan ang iyong panganib na magkaroon ng malubhang impeksyon, hugasan nang mabuti ang iyong mga kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mga impeksyon. Iwasang makipag-ugnay sa mga taong may karamdaman na maaaring kumalat sa iba (tulad ng trangkaso, o bulutong-tubig). Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor habang nagbubuntis o nagpapasuso. ...