Letrozole


Novartis | Letrozole (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Letrozole sa paggamot ng early-stage breast cancer sa mga kababaihan na nakakaranas ng menopause (pagbabago ng buhay; pagtatapos ng buwanang regla) at sumailalim sa iba pang uri ng paggamot, tulad ng radiation o operasyon upang alisin ang tumor. Ginagamit din ang Letrozole sa mga kababaihan na nakaranas ng menopause bilang unang paggamot ng breast cancer na kumalat sa loob ng dibdib o sa iba pang bahagi ng katawan o sa mga kababaihan na ang breast cancer ay lumala habang gumagamit sila ng tamoxifen. Ang Letrozole ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na nonsteroidal aromatase inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng estrogen na ginagawa ng katawan. Maaari nitong mapabagal o mapahinto ang paglaki ng ilang mga uri ng mga breast cancer cell na nangangailangan ng estrogen sa paglaki. ...

Side Effect:

Ang Letrozole ay maaaring magdulot ng side-effects. Ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay lumubha o hindi nawawala, hot flushes, pawis sa gabi, pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, paninigas ng dumi, pagtatae, heartburn, sakit sa tiyan, pagbabago ng timbang, sakit sa kalamnan, kasukasuan, o buto, labis na pagkapagod, sakit ng ulo, pagkahilo, panghihina, pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang bahagi ng binti, hirap sa pagtulog, pagdurugo ng ari o pangangati, sakit sa dibdib, pagkawala ng buhok, malabo na paningin Ang ilang mga epekto ay maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito tumawag kaagad sa iyong doktor o kumuha ng atensiyong medikal: sakit sa dibdib, pamamantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pamamasa, sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan, paninilaw ng balat o mga mata , mga sintomas tulad ng trangkaso, sakit, init, o kabigatan sa likod ng ibabang bahagi ng binti, matinding sakit ng ulo, biglaang problema sa pagsasalita, biglaang panghihina o pamamanhid ng isang braso o binti. Ang Letrozole ay maaaring maging sanhi ng osteoporosis o palalain ito. Maaari nitong bawasan ang kakapalan ng iyong mga buto at dagdagan ang tiyansa ng pagkasira o pagkabali ng mga buto. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng gamot na ito. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o problema sa tiyan. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pag-aantok, o hindi pagbawas ng pagiging alerto. Kung ang alinman sa mga nasabing side-effect ay naranasan, huwag magmaneho, gumamit ng mga makina, o gumawa ng anumang bagay na maaaring mapanganib kung ikaw ay nahihilo o hindi alerto habang gumagamit ng letrozole. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...